1. mh caire israhl mhde eufrainou kaqwV oi laoi dioti eporneusaV apo tou qeou sou hgaphsaV domata epi panta alwna sitou

2. alwn kai lhnoV ouk egnw autouV kai o oinoV eyeusato autouV

3. ou katwkhsan en th gh tou kuriou katwkhsen efraim eiV aigupton kai en assurioiV akaqarta fagontai

4. ouk espeisan tw kuriw oinon kai ouc hdunan autw ai qusiai autwn wV artoV penqouV autoiV panteV oi esqonteV auta mianqhsontai dioti oi artoi autwn taiV yucaiV autwn ouk eiseleusontai eiV ton oikon kuriou

5. ti poihsete en hmera panhgurewV kai en hmera eorthV tou kuriou

6. dia touto idou poreusontai ek talaipwriaV aiguptou kai ekdexetai autouV memfiV kai qayei autouV macmaV to argurion autwn oleqroV klhronomhsei akanqai en toiV skhnwmasin autwn

7. hkasin ai hmerai thV ekdikhsewV hkasin ai hmerai thV antapodosewV sou kai kakwqhsetai israhl wsper o profhthV o parexesthkwV anqrwpoV o pneumatoforoV upo tou plhqouV twn adikiwn sou eplhqunqh mania sou

8. skopoV efraim meta qeou profhthV pagiV skolia epi pasaV taV odouV autou manian en oikw kuriou katephxan

9. efqarhsan kata taV hmeraV tou bounou mnhsqhsetai adikiaV autou ekdikhsei amartiaV autou

10. wV stafulhn en erhmw euron ton israhl kai wV skopon en sukh proimon eidon pateraV autwn autoi eishlqon proV ton beelfegwr kai aphllotriwqhsan eiV aiscunhn kai egenonto oi hgaphmenoi wV oi ebdelugmenoi

11. efraim wV orneon exepetasqh ai doxai autwn ek tokwn kai wdinwn kai sullhmyewn

12. dioti kai ean ekqreywsin ta tekna autwn ateknwqhsontai ex anqrwpwn dioti kai ouai autoiV estin sarx mou ex autwn

13. efraim on tropon eidon eiV qhran paresthsan ta tekna autwn kai efraim tou exagagein eiV apokenthsin ta tekna autou

14. doV autoiV kurie ti dwseiV autoiV doV autoiV mhtran ateknousan kai mastouV xhrouV

15. pasai ai kakiai autwn eiV galgal oti ekei autouV emishsa dia taV kakiaV twn epithdeumatwn autwn ek tou oikou mou ekbalw autouV ou mh prosqhsw tou agaphsai autouV panteV oi arconteV autwn apeiqounteV

16. eponesen efraim taV rizaV autou exhranqh karpon ouketi mh enegkh dioti kai ean gennhswsin apoktenw ta epiqumhmata koiliaV autwn

17. apwsetai autouV o qeoV oti ouk eishkousan autou kai esontai planhtai en toiV eqnesin

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina