1. tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kai panta ta entoV mou to onoma to agion autou

2. eulogei h yuch mou ton kurion kai mh epilanqanou pasaV taV antapodoseiV autou

3. ton euilateuonta pasaiV taiV anomiaiV sou ton iwmenon pasaV taV nosouV sou

4. ton lutroumenon ek fqoraV thn zwhn sou ton stefanounta se en eleei kai oiktirmoiV

5. ton empiplwnta en agaqoiV thn epiqumian sou anakainisqhsetai wV aetou h neothV sou

6. poiwn elehmosunaV o kurioV kai krima pasi toiV adikoumenoiV

7. egnwrisen taV odouV autou tw mwush toiV uioiV israhl ta qelhmata autou

8. oiktirmwn kai elehmwn o kurioV makroqumoV kai polueleoV

9. ouk eiV teloV orgisqhsetai oude eiV ton aiwna mhniei

10. ou kata taV amartiaV hmwn epoihsen hmin oude kata taV anomiaV hmwn antapedwken hmin

11. oti kata to uyoV tou ouranou apo thV ghV ekrataiwsen kurioV to eleoV autou epi touV foboumenouV auton

12. kaq' oson apecousin anatolai apo dusmwn emakrunen af' hmwn taV anomiaV hmwn

13. kaqwV oiktirei pathr uiouV oiktirhsen kurioV touV foboumenouV auton

14. oti autoV egnw to plasma hmwn mnhsqhti oti couV esmen

15. anqrwpoV wsei cortoV ai hmerai autou wsei anqoV tou agrou outwV exanqhsei

16. oti pneuma dihlqen en autw kai ouc uparxei kai ouk epignwsetai eti ton topon autou

17. to de eleoV tou kuriou apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV epi touV foboumenouV auton kai h dikaiosunh autou epi uiouV uiwn

18. toiV fulassousin thn diaqhkhn autou kai memnhmenoiV twn entolwn autou tou poihsai autaV

19. kurioV en tw ouranw htoimasen ton qronon autou kai h basileia autou pantwn despozei

20. eulogeite ton kurion panteV oi aggeloi autou dunatoi iscui poiounteV ton logon autou tou akousai thV fwnhV twn logwn autou

21. eulogeite ton kurion pasai ai dunameiV autou leitourgoi autou poiounteV to qelhma autou

22. eulogeite ton kurion panta ta erga autou en panti topw thV despoteiaV autou eulogei h yuch mou ton kurion

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina