1. tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kurie o qeoV mou emegalunqhV sfodra exomologhsin kai euprepeian enedusw

2. anaballomenoV fwV wV imation ekteinwn ton ouranon wsei derrin

3. o stegazwn en udasin ta uperwa autou o tiqeiV nefh thn epibasin autou o peripatwn epi pterugwn anemwn

4. o poiwn touV aggelouV autou pneumata kai touV leitourgouV autou pur flegon

5. eqemeliwsen thn ghn epi thn asfaleian authV ou kliqhsetai eiV ton aiwna tou aiwnoV

6. abussoV wV imation to peribolaion autou epi twn orewn sthsontai udata

7. apo epitimhsewV sou feuxontai apo fwnhV bronthV sou deiliasousin

8. anabainousin orh kai katabainousin pedia eiV topon on eqemeliwsaV autoiV

9. orion eqou o ou pareleusontai oude epistreyousin kaluyai thn ghn

10. o exapostellwn phgaV en faragxin ana meson twn orewn dieleusontai udata

11. potiousin panta ta qhria tou agrou prosdexontai onagroi eiV diyan autwn

12. ep' auta ta peteina tou ouranou kataskhnwsei ek mesou twn petrwn dwsousin fwnhn

13. potizwn orh ek twn uperwwn autou apo karpou twn ergwn sou cortasqhsetai h gh

14. exanatellwn corton toiV kthnesin kai clohn th douleia twn anqrwpwn tou exagagein arton ek thV ghV

15. kai oinoV eufrainei kardian anqrwpou tou ilarunai proswpon en elaiw kai artoV kardian anqrwpou sthrizei

16. cortasqhsetai ta xula tou pediou ai kedroi tou libanou aV efuteusen

17. ekei strouqia ennosseusousin tou erwdiou h oikia hgeitai autwn

18. orh ta uyhla taiV elafoiV petra katafugh toiV coirogrullioiV

19. epoihsen selhnhn eiV kairouV o hlioV egnw thn dusin autou

20. eqou skotoV kai egeneto nux en auth dieleusontai panta ta qhria tou drumou

21. skumnoi wruomenoi arpasai kai zhthsai para tou qeou brwsin autoiV

22. aneteilen o hlioV kai sunhcqhsan kai en taiV mandraiV autwn koitasqhsontai

23. exeleusetai anqrwpoV epi to ergon autou kai epi thn ergasian autou ewV esperaV

24. wV emegalunqh ta erga sou kurie panta en sofia epoihsaV eplhrwqh h gh thV kthsewV sou

25. auth h qalassa h megalh kai eurucwroV ekei erpeta wn ouk estin ariqmoV zwa mikra meta megalwn

26. ekei ploia diaporeuontai drakwn outoV on eplasaV empaizein autw

27. panta proV se prosdokwsin dounai thn trofhn autoiV eukairon

28. dontoV sou autoiV sullexousin anoixantoV de sou thn ceira ta sumpanta plhsqhsontai crhstothtoV

29. apostreyantoV de sou to proswpon taracqhsontai antaneleiV to pneuma autwn kai ekleiyousin kai eiV ton coun autwn epistreyousin

30. exaposteleiV to pneuma sou kai ktisqhsontai kai anakainieiV to proswpon thV ghV

31. htw h doxa kuriou eiV ton aiwna eufranqhsetai kurioV epi toiV ergoiV autou

32. o epiblepwn epi thn ghn kai poiwn authn tremein o aptomenoV twn orewn kai kapnizontai

33. asw tw kuriw en th zwh mou yalw tw qew mou ewV uparcw

34. hdunqeih autw h dialogh mou egw de eufranqhsomai epi tw kuriw

35. eklipoisan amartwloi apo thV ghV kai anomoi wste mh uparcein autouV eulogei h yuch mou ton kurion

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina