1. allhlouia exomologeisqe tw kuriw kai epikaleisqe to onoma autou apaggeilate en toiV eqnesin ta erga autou

2. asate autw kai yalate autw dihghsasqe panta ta qaumasia autou

3. epaineisqe en tw onomati tw agiw autou eufranqhtw kardia zhtountwn ton kurion

4. zhthsate ton kurion kai krataiwqhte zhthsate to proswpon autou dia pantoV

5. mnhsqhte twn qaumasiwn autou wn epoihsen ta terata autou kai ta krimata tou stomatoV autou

6. sperma abraam douloi autou uioi iakwb eklektoi autou

7. autoV kurioV o qeoV hmwn en pash th gh ta krimata autou

8. emnhsqh eiV ton aiwna diaqhkhV autou logou ou eneteilato eiV ciliaV geneaV

9. on dieqeto tw abraam kai tou orkou autou tw isaak

10. kai esthsen authn tw iakwb eiV prostagma kai tw israhl diaqhkhn aiwnion

11. legwn soi dwsw thn ghn canaan scoinisma klhronomiaV umwn

12. en tw einai autouV ariqmw braceiV oligostouV kai paroikouV en auth

13. kai dihlqon ex eqnouV eiV eqnoV ek basileiaV eiV laon eteron

14. ouk afhken anqrwpon adikhsai autouV kai hlegxen uper autwn basileiV

15. mh aptesqe twn cristwn mou kai en toiV profhtaiV mou mh ponhreuesqe

16. kai ekalesen limon epi thn ghn pan sthrigma artou sunetriyen

17. apesteilen emprosqen autwn anqrwpon eiV doulon epraqh iwshf

18. etapeinwsan en pedaiV touV podaV autou sidhron dihlqen h yuch autou

19. mecri tou elqein ton logon autou to logion kuriou epurwsen auton

20. apesteilen basileuV kai elusen auton arcwn lawn kai afhken auton

21. katesthsen auton kurion tou oikou autou kai arconta pashV thV kthsewV autou

22. tou paideusai touV arcontaV autou wV eauton kai touV presbuterouV autou sofisai

23. kai eishlqen israhl eiV aigupton kai iakwb parwkhsen en gh cam

24. kai huxhsen ton laon autou sfodra kai ekrataiwsen auton uper touV ecqrouV autou

25. metestreyen thn kardian autwn tou mishsai ton laon autou tou doliousqai en toiV douloiV autou

26. exapesteilen mwushn ton doulon autou aarwn on exelexato auton

27. eqeto en autoiV touV logouV twn shmeiwn autou kai twn teratwn en gh cam

28. exapesteilen skotoV kai eskotasen kai parepikranan touV logouV autou

29. metestreyen ta udata autwn eiV aima kai apekteinen touV icquaV autwn

30. exhryen h gh autwn batracouV en toiV tamieioiV twn basilewn autwn

31. eipen kai hlqen kunomuia kai sknipeV en pasi toiV orioiV autwn

32. eqeto taV brocaV autwn calazan pur kataflegon en th gh autwn

33. kai epataxen taV ampelouV autwn kai taV sukaV autwn kai sunetriyen pan xulon oriou autwn

34. eipen kai hlqen akriV kai broucoV ou ouk hn ariqmoV

35. kai katefagen panta ton corton en th gh autwn kai katefagen ton karpon thV ghV autwn

36. kai epataxen pan prwtotokon en th gh autwn aparchn pantoV ponou autwn

37. kai exhgagen autouV en arguriw kai crusiw kai ouk hn en taiV fulaiV autwn asqenwn

38. eufranqh aiguptoV en th exodw autwn oti epepesen o foboV autwn ep' autouV

39. diepetasen nefelhn eiV skephn autoiV kai pur tou fwtisai autoiV thn nukta

40. hthsan kai hlqen ortugomhtra kai arton ouranou eneplhsen autouV

41. dierrhxen petran kai erruhsan udata eporeuqhsan en anudroiV potamoi

42. oti emnhsqh tou logou tou agiou autou tou proV abraam ton doulon autou

43. kai exhgagen ton laon autou en agalliasei kai touV eklektouV autou en eufrosunh

44. kai edwken autoiV cwraV eqnwn kai ponouV lawn eklhronomhsan

45. opwV an fulaxwsin ta dikaiwmata autou kai ton nomon autou ekzhthswsin

“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina