1. wdh yalmou tw dauid

2. etoimh h kardia mou o qeoV etoimh h kardia mou asomai kai yalw en th doxh mou

3. exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou

4. exomologhsomai soi en laoiV kurie kai yalw soi en eqnesin

5. oti mega epanw twn ouranwn to eleoV sou kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou

6. uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

7. opwV an rusqwsin oi agaphtoi sou swson th dexia sou kai epakouson mou

8. o qeoV elalhsen en tw agiw autou uywqhsomai kai diameriw sikima kai thn koilada twn skhnwn diametrhsw

9. emoV estin galaad kai emoV estin manassh kai efraim antilhmyiV thV kefalhV mou ioudaV basileuV mou

10. mwab lebhV thV elpidoV mou epi thn idoumaian ektenw to upodhma mou emoi allofuloi upetaghsan

11. tiV apaxei me eiV polin periochV tiV odhghsei me ewV thV idoumaiaV

12. ouci su o qeoV o apwsamenoV hmaV kai ouk exeleush o qeoV en taiV dunamesin hmwn

13. doV hmin bohqeian ek qliyewV kai mataia swthria anqrwpou

14. en tw qew poihsomen dunamin kai autoV exoudenwsei touV ecqrouV hmwn

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina