1. allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

2. eipatw dh oikoV israhl oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

3. eipatw dh oikoV aarwn oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4. eipatwsan dh panteV oi foboumenoi ton kurion oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

5. en qliyei epekalesamhn ton kurion kai ephkousen mou eiV platusmon

6. kurioV emoi bohqoV ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoV

7. kurioV emoi bohqoV kagw epoyomai touV ecqrouV mou

8. agaqon pepoiqenai epi kurion h pepoiqenai ep' anqrwpon

9. agaqon elpizein epi kurion h elpizein ep' arcontaV

10. panta ta eqnh ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

11. kuklwsanteV ekuklwsan me kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

12. ekuklwsan me wsei melissai khrion kai exekauqhsan wsei pur en akanqaiV kai tw onomati kuriou hmunamhn autouV

13. wsqeiV anetraphn tou pesein kai o kurioV antelabeto mou

14. iscuV mou kai umnhsiV mou o kurioV kai egeneto moi eiV swthrian

15. fwnh agalliasewV kai swthriaV en skhnaiV dikaiwn dexia kuriou epoihsen dunamin

16. dexia kuriou uywsen me dexia kuriou epoihsen dunamin

17. ouk apoqanoumai alla zhsomai kai ekdihghsomai ta erga kuriou

18. paideuwn epaideusen me o kurioV kai tw qanatw ou paredwken me

19. anoixate moi pulaV dikaiosunhV eiselqwn en autaiV exomologhsomai tw kuriw

20. auth h pulh tou kuriou dikaioi eiseleusontai en auth

21. exomologhsomai soi oti ephkousaV mou kai egenou moi eiV swthrian

22. liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

23. para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

24. auth h hmera hn epoihsen o kurioV agalliaswmeqa kai eufranqwmen en auth

25. w kurie swson dh w kurie euodwson dh

26. euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou euloghkamen umaV ex oikou kuriou

27. qeoV kurioV kai epefanen hmin susthsasqe eorthn en toiV pukazousin ewV twn keratwn tou qusiasthriou

28. qeoV mou ei su kai exomologhsomai soi qeoV mou ei su kai uywsw se exomologhsomai soi oti ephkousaV mou kai egenou moi eiV swthrian

29. exomologeisqe tw kuriw oti agaqoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina