1. wdh twn anabaqmwn ek baqewn ekekraxa se kurie

2. kurie eisakouson thV fwnhV mou genhqhtw ta wta sou proseconta eiV thn fwnhn thV dehsewV mou

3. ean anomiaV parathrhsh kurie kurie tiV uposthsetai

4. oti para soi o ilasmoV estin

5. eneken tou nomou sou upemeina se kurie upemeinen h yuch mou eiV ton logon sou

6. hlpisen h yuch mou epi ton kurion apo fulakhV prwiaV mecri nuktoV apo fulakhV prwiaV elpisatw israhl epi ton kurion

7. oti para tw kuriw to eleoV kai pollh par' autw lutrwsiV

8. kai autoV lutrwsetai ton israhl ek paswn twn anomiwn autou

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina