1. wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion panteV oi douloi kuriou oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

2. en taiV nuxin eparate taV ceiraV umwn eiV ta agia kai eulogeite ton kurion

3. euloghsei se kurioV ek siwn o poihsaV ton ouranon kai thn ghn
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina