1. allhlouia aineite to onoma kuriou aineite douloi kurion

2. oi estwteV en oikw kuriou en aulaiV oikou qeou hmwn

3. aineite ton kurion oti agaqoV kurioV yalate tw onomati autou oti kalon

4. oti ton iakwb exelexato eautw o kurioV israhl eiV periousiasmon autou

5. oti egw egnwn oti megaV kurioV kai o kurioV hmwn para pantaV touV qeouV

6. panta osa hqelhsen o kurioV epoihsen en tw ouranw kai en th gh en taiV qalassaiV kai en pasaiV taiV abussoiV

7. anagwn nefelaV ex escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen o exagwn anemouV ek qhsaurwn autou

8. oV epataxen ta prwtotoka aiguptou apo anqrwpou ewV kthnouV

9. exapesteilen shmeia kai terata en mesw sou aigupte en faraw kai en pasi toiV douloiV autou

10. oV epataxen eqnh polla kai apekteinen basileiV krataiouV

11. ton shwn basilea twn amorraiwn kai ton wg basilea thV basan kai pasaV taV basileiaV canaan

12. kai edwken thn ghn autwn klhronomian klhronomian israhl law autou

13. kurie to onoma sou eiV ton aiwna kurie to mnhmosunon sou eiV genean kai genean

14. oti krinei kurioV ton laon autou kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai

15. ta eidwla twn eqnwn argurion kai crusion erga ceirwn anqrwpwn

16. stoma ecousin kai ou lalhsousin ofqalmouV ecousin kai ouk oyontai

17. wta ecousin kai ouk enwtisqhsontai rinaV ecousin kai ouk osfranqhsontai ceiraV ecousin kai ou yhlafhsousin podaV ecousin kai ou peripathsousin ou fwnhsousin en tw laruggi autwn oude gar estin pneuma en tw stomati autwn

18. omoioi autoiV genointo oi poiounteV auta kai panteV oi pepoiqoteV ep' autoiV

19. oikoV israhl euloghsate ton kurion oikoV aarwn euloghsate ton kurion

20. oikoV leui euloghsate ton kurion oi foboumenoi ton kurion euloghsate ton kurion

21. euloghtoV kurioV ek siwn o katoikwn ierousalhm

“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina