1. eiV to teloV yalmoV tw dauid kurie edokimasaV me kai egnwV me

2. su egnwV thn kaqedran mou kai thn egersin mou su sunhkaV touV dialogismouV mou apo makroqen

3. thn tribon mou kai thn scoinon mou su exicniasaV kai pasaV taV odouV mou proeideV

4. oti ouk estin logoV en glwssh mou

5. idou kurie su egnwV panta ta escata kai ta arcaia su eplasaV me kai eqhkaV ep' eme thn ceira sou

6. eqaumastwqh h gnwsiV sou ex emou ekrataiwqh ou mh dunwmai proV authn

7. pou poreuqw apo tou pneumatoV sou kai apo tou proswpou sou pou fugw

8. ean anabw eiV ton ouranon su ei ekei ean katabw eiV ton adhn parei

9. ean analaboimi taV pterugaV mou kat' orqron kai kataskhnwsw eiV ta escata thV qalasshV

10. kai gar ekei h ceir sou odhghsei me kai kaqexei me h dexia sou

11. kai eipa ara skotoV katapathsei me kai nux fwtismoV en th trufh mou

12. oti skotoV ou skotisqhsetai apo sou kai nux wV hmera fwtisqhsetai wV to skotoV authV outwV kai to fwV authV

13. oti su ekthsw touV nefrouV mou kurie antelabou mou ek gastroV mhtroV mou

14. exomologhsomai soi oti foberwV eqaumastwqhn qaumasia ta erga sou kai h yuch mou ginwskei sfodra

15. ouk ekrubh to ostoun mou apo sou o epoihsaV en krufh kai h upostasiV mou en toiV katwtatoiV thV ghV

16. to akatergaston mou eidosan oi ofqalmoi sou kai epi to biblion sou panteV grafhsontai hmeraV plasqhsontai kai ouqeiV en autoiV

17. emoi de lian etimhqhsan oi filoi sou o qeoV lian ekrataiwqhsan ai arcai autwn

18. exariqmhsomai autouV kai uper ammon plhqunqhsontai exhgerqhn kai eti eimi meta sou

19. ean apokteinhV amartwlouV o qeoV andreV aimatwn ekklinate ap' emou

20. oti ereiV eiV dialogismon lhmyontai eiV mataiothta taV poleiV sou

21. ouci touV misountaV se kurie emishsa kai epi toiV ecqroiV sou exethkomhn

22. teleion misoV emisoun autouV eiV ecqrouV egenonto moi

23. dokimason me o qeoV kai gnwqi thn kardian mou etason me kai gnwqi taV tribouV mou

24. kai ide ei odoV anomiaV en emoi kai odhghson me en odw aiwnia

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina