1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. exelou me kurie ex anqrwpou ponhrou apo androV adikou rusai me

3. oitineV elogisanto adikiaV en kardia olhn thn hmeran paretassonto polemouV

4. hkonhsan glwssan autwn wsei ofewV ioV aspidwn upo ta ceilh autwn diayalma

5. fulaxon me kurie ek ceiroV amartwlou apo anqrwpwn adikwn exelou me oitineV elogisanto uposkelisai ta diabhmata mou

6. ekruyan uperhfanoi pagida moi kai scoinia dieteinan pagidaV toiV posin mou ecomena tribou skandalon eqento moi diayalma

7. eipa tw kuriw qeoV mou ei su enwtisai kurie thn fwnhn thV dehsewV mou

8. kurie kurie dunamiV thV swthriaV mou epeskiasaV epi thn kefalhn mou en hmera polemou

9. mh paradwV me kurie apo thV epiqumiaV mou amartwlw dielogisanto kat' emou mh egkataliphV me mhpote uywqwsin diayalma

10. h kefalh tou kuklwmatoV autwn kopoV twn ceilewn autwn kaluyei autouV

11. pesountai ep' autouV anqrakeV en puri katabaleiV autouV en talaipwriaiV ou mh upostwsin

12. anhr glwsswdhV ou kateuqunqhsetai epi thV ghV andra adikon kaka qhreusei eiV diafqoran

13. egnwn oti poihsei kurioV thn krisin tou ptwcou kai thn dikhn twn penhtwn

14. plhn dikaioi exomologhsontai tw onomati sou kai katoikhsousin euqeiV sun tw proswpw sou

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina