1. yalmoV tw dauid ote auton o uioV katadiwkei kurie eisakouson thV proseuchV mou enwtisai thn dehsin mou en th alhqeia sou epakouson mou en th dikaiosunh sou

2. kai mh eiselqhV eiV krisin meta tou doulou sou oti ou dikaiwqhsetai enwpion sou paV zwn

3. oti katediwxen o ecqroV thn yuchn mou etapeinwsen eiV ghn thn zwhn mou ekaqisen me en skoteinoiV wV nekrouV aiwnoV

4. kai hkhdiasen ep' eme to pneuma mou en emoi etaracqh h kardia mou

5. emnhsqhn hmerwn arcaiwn kai emelethsa en pasi toiV ergoiV sou en poihmasin twn ceirwn sou emeletwn

6. diepetasa taV ceiraV mou proV se h yuch mou wV gh anudroV soi diayalma

7. tacu eisakouson mou kurie exelipen to pneuma mou mh apostreyhV to proswpon sou ap' emou kai omoiwqhsomai toiV katabainousin eiV lakkon

8. akouston poihson moi to prwi to eleoV sou oti epi soi hlpisa gnwrison moi kurie odon en h poreusomai oti proV se hra thn yuchn mou

9. exelou me ek twn ecqrwn mou kurie oti proV se katefugon

10. didaxon me tou poiein to qelhma sou oti su ei o qeoV mou to pneuma sou to agaqon odhghsei me en gh euqeia

11. eneka tou onomatoV sou kurie zhseiV me en th dikaiosunh sou exaxeiV ek qliyewV thn yuchn mou

12. kai en tw eleei sou exoleqreuseiV touV ecqrouV mou kai apoleiV pantaV touV qlibontaV thn yuchn mou oti douloV sou eimi egw

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina