1. tw dauid proV ton goliad euloghtoV kurioV o qeoV mou o didaskwn taV ceiraV mou eiV parataxin touV daktulouV mou eiV polemon

2. eleoV mou kai katafugh mou antilhmptwr mou kai rusthV mou uperaspisthV mou kai ep' autw hlpisa o upotasswn ton laon mou up' eme

3. kurie ti estin anqrwpoV oti egnwsqhV autw h uioV anqrwpou oti logizh auton

4. anqrwpoV mataiothti wmoiwqh ai hmerai autou wsei skia paragousin

5. kurie klinon ouranouV sou kai katabhqi ayai twn orewn kai kapnisqhsontai

6. astrayon astraphn kai skorpieiV autouV exaposteilon ta belh sou kai suntaraxeiV autouV

7. exaposteilon thn ceira sou ex uyouV exelou me kai rusai me ex udatwn pollwn ek ceiroV uiwn allotriwn

8. wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiaV

9. o qeoV wdhn kainhn asomai soi en yalthriw dekacordw yalw soi

10. tw didonti thn swthrian toiV basileusin tw lutroumenw dauid ton doulon autou ek romfaiaV ponhraV

11. rusai me kai exelou me ek ceiroV uiwn allotriwn wn to stoma elalhsen mataiothta kai h dexia autwn dexia adikiaV

12. wn oi uioi wV neofuta hdrummena en th neothti autwn ai qugatereV autwn kekallwpismenai perikekosmhmenai wV omoiwma naou

13. ta tamieia autwn plhrh exereugomena ek toutou eiV touto ta probata autwn polutoka plhqunonta en taiV exodoiV autwn

14. oi boeV autwn paceiV ouk estin kataptwma fragmou oude diexodoV oude kraugh en taiV plateiaiV autwn

15. emakarisan ton laon w tauta estin makarioV o laoV ou kurioV o qeoV autou

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina