1. ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

2. paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou diayalma

3. diarrhxwmen touV desmouV autwn kai aporriywmen af' hmwn ton zugon autwn

4. o katoikwn en ouranoiV ekgelasetai autouV kai o kurioV ekmukthriei autouV

5. tote lalhsei proV autouV en orgh autou kai en tw qumw autou taraxei autouV

6. egw de katestaqhn basileuV up' autou epi siwn oroV to agion autou

7. diaggellwn to prostagma kuriou kurioV eipen proV me uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

8. aithsai par' emou kai dwsw soi eqnh thn klhronomian sou kai thn katascesin sou ta perata thV ghV

9. poimaneiV autouV en rabdw sidhra wV skeuoV keramewV suntriyeiV autouV

10. kai nun basileiV sunete paideuqhte panteV oi krinonteV thn ghn

11. douleusate tw kuriw en fobw kai agalliasqe autw en tromw

12. draxasqe paideiaV mhpote orgisqh kurioV kai apoleisqe ex odou dikaiaV otan ekkauqh en tacei o qumoV autou makarioi panteV oi pepoiqoteV ep' autw

“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina