1. yalmoV tw dauid kurioV poimainei me kai ouden me usterhsei

2. eiV topon clohV ekei me kateskhnwsen epi udatoV anapausewV exeqreyen me

3. thn yuchn mou epestreyen wdhghsen me epi tribouV dikaiosunhV eneken tou onomatoV autou

4. ean gar kai poreuqw en mesw skiaV qanatou ou fobhqhsomai kaka oti su met' emou ei h rabdoV sou kai h bakthria sou autai me parekalesan

5. htoimasaV enwpion mou trapezan ex enantiaV twn qlibontwn me elipanaV en elaiw thn kefalhn mou kai to pothrion sou mequskon wV kratiston

6. kai to eleoV sou katadiwxetai me pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai to katoikein me en oikw kuriou eiV makrothta hmerwn

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina