1. tou dauid krinon me kurie oti egw en akakia mou eporeuqhn kai epi tw kuriw elpizwn ou mh asqenhsw

2. dokimason me kurie kai peirason me purwson touV nefrouV mou kai thn kardian mou

3. oti to eleoV sou katenanti twn ofqalmwn mou estin kai euhresthsa en th alhqeia sou

4. ouk ekaqisa meta sunedriou mataiothtoV kai meta paranomountwn ou mh eiselqw

5. emishsa ekklhsian ponhreuomenwn kai meta asebwn ou mh kaqisw

6. niyomai en aqwoiV taV ceiraV mou kai kuklwsw to qusiasthrion sou kurie

7. tou akousai fwnhn ainesewV kai dihghsasqai panta ta qaumasia sou

8. kurie hgaphsa euprepeian oikou sou kai topon skhnwmatoV doxhV sou

9. mh sunapoleshV meta asebwn thn yuchn mou kai meta andrwn aimatwn thn zwhn mou

10. wn en cersin anomiai h dexia autwn eplhsqh dwrwn

11. egw de en akakia mou eporeuqhn lutrwsai me kai elehson me

12. o gar pouV mou esth en euquthti en ekklhsiaiV euloghsw se kurie

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina