1. yalmoV tw dauid exodiou skhnhV enegkate tw kuriw uioi qeou enegkate tw kuriw uiouV kriwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn

2. enegkate tw kuriw doxan onomati autou proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou

3. fwnh kuriou epi twn udatwn o qeoV thV doxhV ebronthsen kurioV epi udatwn pollwn

4. fwnh kuriou en iscui fwnh kuriou en megaloprepeia

5. fwnh kuriou suntribontoV kedrouV kai suntriyei kurioV taV kedrouV tou libanou

6. kai leptunei autaV wV ton moscon ton libanon kai o hgaphmenoV wV uioV monokerwtwn

7. fwnh kuriou diakoptontoV floga puroV

8. fwnh kuriou susseiontoV erhmon kai susseisei kurioV thn erhmon kadhV

9. fwnh kuriou katartizomenou elafouV kai apokaluyei drumouV kai en tw naw autou paV tiV legei doxan

10. kurioV ton kataklusmon katoikiei kai kaqietai kurioV basileuV eiV ton aiwna

11. kurioV iscun tw law autou dwsei kurioV euloghsei ton laon autou en eirhnh

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina