1. tw dauid opote hlloiwsen to proswpon autou enantion abimelec kai apelusen auton kai aphlqen

2. euloghsw ton kurion en panti kairw dia pantoV h ainesiV autou en tw stomati mou

3. en tw kuriw epainesqhsetai h yuch mou akousatwsan praeiV kai eufranqhtwsan

4. megalunate ton kurion sun emoi kai uywswmen to onoma autou epi to auto

5. exezhthsa ton kurion kai ephkousen mou kai ek paswn twn paroikiwn mou errusato me

6. proselqate proV auton kai fwtisqhte kai ta proswpa umwn ou mh kataiscunqh

7. outoV o ptwcoV ekekraxen kai o kurioV eishkousen autou kai ek paswn twn qliyewn autou eswsen auton

8. parembalei aggeloV kuriou kuklw twn foboumenwn auton kai rusetai autouV

9. geusasqe kai idete oti crhstoV o kurioV makarioV anhr oV elpizei ep' auton

10. fobhqhte ton kurion oi agioi autou oti ouk estin usterhma toiV foboumenoiV auton

11. plousioi eptwceusan kai epeinasan oi de ekzhtounteV ton kurion ouk elattwqhsontai pantoV agaqou diayalma

12. deute tekna akousate mou fobon kuriou didaxw umaV

13. tiV estin anqrwpoV o qelwn zwhn agapwn hmeraV idein agaqaV

14. pauson thn glwssan sou apo kakou kai ceilh sou tou mh lalhsai dolon

15. ekklinon apo kakou kai poihson agaqon zhthson eirhnhn kai diwxon authn

16. ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn

17. proswpon de kuriou epi poiountaV kaka tou exoleqreusai ek ghV to mnhmosunon autwn

18. ekekraxan oi dikaioi kai o kurioV eishkousen autwn kai ek paswn twn qliyewn autwn errusato autouV

19. egguV kurioV toiV suntetrimmenoiV thn kardian kai touV tapeinouV tw pneumati swsei

20. pollai ai qliyeiV twn dikaiwn kai ek paswn autwn rusetai autouV

21. kurioV fulassei panta ta osta autwn en ex autwn ou suntribhsetai

22. qanatoV amartwlwn ponhroV kai oi misounteV ton dikaion plhmmelhsousin

23. lutrwsetai kurioV yucaV doulwn autou kai ou mh plhmmelhswsin panteV oi elpizonteV ep' auton

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina