1. tw dauid dikason kurie touV adikountaV me polemhson touV polemountaV me

2. epilabou oplou kai qureou kai anasthqi eiV bohqeian mou

3. ekceon romfaian kai sugkleison ex enantiaV twn katadiwkontwn me eipon th yuch mou swthria sou egw eimi

4. aiscunqhtwsan kai entraphtwsan oi zhtounteV thn yuchn mou apostrafhtwsan eiV ta opisw kai kataiscunqhtwsan oi logizomenoi moi kaka

5. genhqhtwsan wsei cnouV kata proswpon anemou kai aggeloV kuriou ekqlibwn autouV

6. genhqhtw h odoV autwn skotoV kai olisqhma kai aggeloV kuriou katadiwkwn autouV

7. oti dwrean ekruyan moi diafqoran pagidoV autwn mathn wneidisan thn yuchn mou

8. elqetw autoiV pagiV hn ou ginwskousin kai h qhra hn ekruyan sullabetw autouV kai en th pagidi pesountai en auth

9. h de yuch mou agalliasetai epi tw kuriw terfqhsetai epi tw swthriw autou

10. panta ta osta mou erousin kurie tiV omoioV soi ruomenoV ptwcon ek ceiroV sterewterwn autou kai ptwcon kai penhta apo twn diarpazontwn auton

11. anastanteV martureV adikoi a ouk eginwskon hrwtwn me

12. antapedidosan moi ponhra anti kalwn kai ateknian th yuch mou

13. egw de en tw autouV parenoclein moi eneduomhn sakkon kai etapeinoun en nhsteia thn yuchn mou kai h proseuch mou eiV kolpon mou apostrafhsetai

14. wV plhsion wV adelfon hmeteron outwV euhrestoun wV penqwn kai skuqrwpazwn outwV etapeinoumhn

15. kai kat' emou hufranqhsan kai sunhcqhsan sunhcqhsan ep' eme mastigeV kai ouk egnwn diescisqhsan kai ou katenughsan

16. epeirasan me exemukthrisan me mukthrismon ebruxan ep' eme touV odontaV autwn

17. kurie pote epoyh apokatasthson thn yuchn mou apo thV kakourgiaV autwn apo leontwn thn monogenh mou

18. exomologhsomai soi kurie en ekklhsia pollh en law barei ainesw se

19. mh epicareihsan moi oi ecqrainonteV moi adikwV oi misounteV me dwrean kai dianeuonteV ofqalmoiV

20. oti emoi men eirhnika elaloun kai ep' orghn dolouV dielogizonto

21. kai eplatunan ep' eme to stoma autwn eipan euge euge eidan oi ofqalmoi hmwn

22. eideV kurie mh parasiwphshV kurie mh aposthV ap' emou

23. exegerqhti kurie kai prosceV th krisei mou o qeoV mou kai o kurioV mou eiV thn dikhn mou

24. krinon me kata thn dikaiosunhn sou kurie o qeoV mou kai mh epicareihsan moi

25. mh eipaisan en kardiaiV autwn euge euge th yuch hmwn mhde eipaisan katepiomen auton

26. aiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi epicaironteV toiV kakoiV mou endusasqwsan aiscunhn kai entrophn oi megalorrhmonounteV ep' eme

27. agalliasainto kai eufranqeihsan oi qelonteV thn dikaiosunhn mou kai eipatwsan dia pantoV megalunqhtw o kurioV oi qelonteV thn eirhnhn tou doulou autou

28. kai h glwssa mou melethsei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran ton epainon sou

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina