1. eiV to teloV tw idiqoun wdh tw dauid

2. eipa fulaxw taV odouV mou tou mh amartanein en glwssh mou eqemhn tw stomati mou fulakhn en tw susthnai ton amartwlon enantion mou

3. ekwfwqhn kai etapeinwqhn kai esighsa ex agaqwn kai to alghma mou anekainisqh

4. eqermanqh h kardia mou entoV mou kai en th meleth mou ekkauqhsetai pur elalhsa en glwssh mou

5. gnwrison moi kurie to peraV mou kai ton ariqmon twn hmerwn mou tiV estin ina gnw ti usterw egw

6. idou palaistaV eqou taV hmeraV mou kai h upostasiV mou wsei ouqen enwpion sou plhn ta sumpanta mataiothV paV anqrwpoV zwn diayalma

7. mentoige en eikoni diaporeuetai anqrwpoV plhn mathn tarassontai qhsaurizei kai ou ginwskei tini sunaxei auta

8. kai nun tiV h upomonh mou ouci o kurioV kai h upostasiV mou para sou estin

9. apo paswn twn anomiwn mou rusai me oneidoV afroni edwkaV me

10. ekwfwqhn kai ouk hnoixa to stoma mou oti su ei o poihsaV me

11. aposthson ap' emou taV mastigaV sou apo thV iscuoV thV ceiroV sou egw exelipon

12. en elegmoiV uper anomiaV epaideusaV anqrwpon kai exethxaV wV aracnhn thn yuchn autou plhn mathn tarassetai paV anqrwpoV diayalma

13. eisakouson thV proseuchV mou kurie kai thV dehsewV mou enwtisai twn dakruwn mou mh parasiwphshV oti paroikoV egw eimi para soi kai parepidhmoV kaqwV panteV oi patereV mou

14. aneV moi ina anayuxw pro tou me apelqein kai ouketi mh uparxw

“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina