1. eiV to teloV tw dauid yalmoV

2. upomenwn upemeina ton kurion kai prosescen moi kai eishkousen thV dehsewV mou

3. kai anhgagen me ek lakkou talaipwriaV kai apo phlou iluoV kai esthsen epi petran touV podaV mou kai kathuqunen ta diabhmata mou

4. kai enebalen eiV to stoma mou asma kainon umnon tw qew hmwn oyontai polloi kai fobhqhsontai kai elpiousin epi kurion

5. makarioV anhr ou estin to onoma kuriou elpiV autou kai ouk enebleyen eiV mataiothtaV kai maniaV yeudeiV

6. polla epoihsaV su kurie o qeoV mou ta qaumasia sou kai toiV dialogismoiV sou ouk estin tiV omoiwqhsetai soi aphggeila kai elalhsa eplhqunqhsan uper ariqmon

7. qusian kai prosforan ouk hqelhsaV wtia de kathrtisw moi olokautwma kai peri amartiaV ouk hthsaV

8. tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou

9. tou poihsai to qelhma sou o qeoV mou eboulhqhn kai ton nomon sou en mesw thV koiliaV mou

10. euhggelisamhn dikaiosunhn en ekklhsia megalh idou ta ceilh mou ou mh kwlusw kurie su egnwV

11. thn dikaiosunhn sou ouk ekruya en th kardia mou thn alhqeian sou kai to swthrion sou eipa ouk ekruya to eleoV sou kai thn alhqeian sou apo sunagwghV pollhV

12. su de kurie mh makrunhV touV oiktirmouV sou ap' emou to eleoV sou kai h alhqeia sou dia pantoV antelabonto mou

13. oti periescon me kaka wn ouk estin ariqmoV katelabon me ai anomiai mou kai ouk hdunhqhn tou blepein eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou kai h kardia mou egkatelipen me

14. eudokhson kurie tou rusasqai me kurie eiV to bohqhsai moi prosceV

15. kataiscunqeihsan kai entrapeihsan ama oi zhtounteV thn yuchn mou tou exarai authn apostrafeihsan eiV ta opisw kai entrapeihsan oi qelonteV moi kaka

16. komisasqwsan paracrhma aiscunhn autwn oi legonteV moi euge euge

17. agalliasainto kai eufranqeihsan epi soi panteV oi zhtounteV se kurie kai eipatwsan dia pantoV megalunqhtw o kurioV oi agapwnteV to swthrion sou

18. egw de ptwcoV eimi kai penhV kurioV frontiei mou bohqoV mou kai uperaspisthV mou su ei o qeoV mou mh cronishV

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina