1. eiV to teloV en yalmoiV wdh tw dauid

2. en tw epikaleisqai me eishkousen mou o qeoV thV dikaiosunhV mou en qliyei eplatunaV moi oiktirhson me kai eisakouson thV proseuchV mou

3. uioi anqrwpwn ewV pote barukardioi ina ti agapate mataiothta kai zhteite yeudoV diayalma

4. kai gnwte oti eqaumastwsen kurioV ton osion autou kurioV eisakousetai mou en tw kekragenai me proV auton

5. orgizesqe kai mh amartanete legete en taiV kardiaiV umwn kai epi taiV koitaiV umwn katanughte diayalma

6. qusate qusian dikaiosunhV kai elpisate epi kurion

7. polloi legousin tiV deixei hmin ta agaqa eshmeiwqh ef' hmaV to fwV tou proswpou sou kurie

8. edwkaV eufrosunhn eiV thn kardian mou apo kairou sitou kai oinou kai elaiou autwn eplhqunqhsan

9. en eirhnh epi to auto koimhqhsomai kai upnwsw oti su kurie kata monaV ep' elpidi katwkisaV me
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina