1. eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn toiV uioiV kore eiV sunesin wdh uper tou agaphtou

2. exhreuxato h kardia mou logon agaqon legw egw ta erga mou tw basilei h glwssa mou kalamoV grammatewV oxugrafou

3. wraioV kallei para touV uiouV twn anqrwpwn execuqh cariV en ceilesin sou dia touto euloghsen se o qeoV eiV ton aiwna

4. perizwsai thn romfaian sou epi ton mhron sou dunate th wraiothti sou kai tw kallei sou

5. kai enteinon kai kateuodou kai basileue eneken alhqeiaV kai prauthtoV kai dikaiosunhV kai odhghsei se qaumastwV h dexia sou

6. ta belh sou hkonhmena dunate laoi upokatw sou pesountai en kardia twn ecqrwn tou basilewV

7. o qronoV sou o qeoV eiV ton aiwna tou aiwnoV rabdoV euquthtoV h rabdoV thV basileiaV sou

8. hgaphsaV dikaiosunhn kai emishsaV anomian dia touto ecrisen se o qeoV o qeoV sou elaion agalliasewV para touV metocouV sou

9. smurna kai stakth kai kasia apo twn imatiwn sou apo barewn elefantinwn ex wn hufranan se

10. qugatereV basilewn en th timh sou paresth h basilissa ek dexiwn sou en imatismw diacrusw peribeblhmenh pepoikilmenh

11. akouson qugater kai ide kai klinon to ouV sou kai epilaqou tou laou sou kai tou oikou tou patroV sou

12. oti epequmhsen o basileuV tou kallouV sou oti autoV estin o kurioV sou

13. kai proskunhsousin autw qugatereV turou en dwroiV to proswpon sou litaneusousin oi plousioi tou laou

14. pasa h doxa authV qugatroV basilewV eswqen en krosswtoiV crusoiV peribeblhmenh pepoikilmenh

15. apenecqhsontai tw basilei parqenoi opisw authV ai plhsion authV apenecqhsontai soi

16. apenecqhsontai en eufrosunh kai agalliasei acqhsontai eiV naon basilewV

17. anti twn paterwn sou egenhqhsan soi uioi katasthseiV autouV arcontaV epi pasan thn ghn

18. mnhsqhsontai tou onomatoV sou en pash genea kai genea dia touto laoi exomologhsontai soi eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV

“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina