1. yalmoV wdhV toiV uioiV kore deutera sabbatou

2. megaV kurioV kai ainetoV sfodra en polei tou qeou hmwn orei agiw autou

3. eu rizwn agalliamati pashV thV ghV orh siwn ta pleura tou borra h poliV tou basilewV tou megalou

4. o qeoV en taiV baresin authV ginwsketai otan antilambanhtai authV

5. oti idou oi basileiV sunhcqhsan hlqosan epi to auto

6. autoi idonteV outwV eqaumasan etaracqhsan esaleuqhsan

7. tromoV epelabeto autwn ekei wdineV wV tiktoushV

8. en pneumati biaiw suntriyeiV ploia qarsiV

9. kaqaper hkousamen outwV eidomen en polei kuriou twn dunamewn en polei tou qeou hmwn o qeoV eqemeliwsen authn eiV ton aiwna diayalma

10. upelabomen o qeoV to eleoV sou en mesw tou naou sou

11. kata to onoma sou o qeoV outwV kai h ainesiV sou epi ta perata thV ghV dikaiosunhV plhrhV h dexia sou

12. eufranqhtw to oroV siwn agalliasqwsan ai qugatereV thV ioudaiaV eneken twn krimatwn sou kurie

13. kuklwsate siwn kai perilabete authn dihghsasqe en toiV purgoiV authV

14. qesqe taV kardiaV umwn eiV thn dunamin authV kai katadielesqe taV bareiV authV opwV an dihghshsqe eiV genean eteran

15. oti outoV estin o qeoV o qeoV hmwn eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV autoV poimanei hmaV eiV touV aiwnaV

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina