1. eiV to teloV toiV uioiV kore yalmoV

2. akousate tauta panta ta eqnh enwtisasqe panteV oi katoikounteV thn oikoumenhn

3. oi te ghgeneiV kai oi uioi twn anqrwpwn epi to auto plousioV kai penhV

4. to stoma mou lalhsei sofian kai h meleth thV kardiaV mou sunesin

5. klinw eiV parabolhn to ouV mou anoixw en yalthriw to problhma mou

6. ina ti foboumai en hmera ponhra h anomia thV pternhV mou kuklwsei me

7. oi pepoiqoteV epi th dunamei autwn kai epi tw plhqei tou ploutou autwn kaucwmenoi

8. adelfoV ou lutroutai lutrwsetai anqrwpoV ou dwsei tw qew exilasma autou

9. kai thn timhn thV lutrwsewV thV yuchV autou

10. kai ekopasen eiV ton aiwna kai zhsetai eiV teloV oti ouk oyetai katafqoran otan idh sofouV apoqnhskontaV

11. epi to auto afrwn kai anouV apolountai kai kataleiyousin allotrioiV ton plouton autwn

12. kai oi tafoi autwn oikiai autwn eiV ton aiwna skhnwmata autwn eiV genean kai genean epekalesanto ta onomata autwn epi twn gaiwn autwn

13. kai anqrwpoV en timh wn ou sunhken parasuneblhqh toiV kthnesin toiV anohtoiV kai wmoiwqh autoiV

14. auth h odoV autwn skandalon autoiV kai meta tauta en tw stomati autwn eudokhsousin diayalma

15. wV probata en adh eqento qanatoV poimainei autouV kai katakurieusousin autwn oi euqeiV to prwi kai h bohqeia autwn palaiwqhsetai en tw adh ek thV doxhV autwn

16. plhn o qeoV lutrwsetai thn yuchn mou ek ceiroV adou otan lambanh me diayalma

17. mh fobou otan plouthsh anqrwpoV kai otan plhqunqh h doxa tou oikou autou

18. oti ouk en tw apoqnhskein auton lhmyetai ta panta oude sugkatabhsetai autw h doxa autou

19. oti h yuch autou en th zwh autou euloghqhsetai exomologhsetai soi otan agaqunhV autw

20. eiseleusetai ewV geneaV paterwn autou ewV aiwnoV ouk oyetai fwV

21. anqrwpoV en timh wn ou sunhken parasuneblhqh toiV kthnesin toiV anohtoiV kai wmoiwqh autoiV

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina