1. eiV to teloV yalmoV tw dauid

2. en tw elqein proV auton naqan ton profhthn hnika eishlqen proV bhrsabee

3. elehson me o qeoV kata to mega eleoV sou kai kata to plhqoV twn oiktirmwn sou exaleiyon to anomhma mou

4. epi pleion plunon me apo thV anomiaV mou kai apo thV amartiaV mou kaqarison me

5. oti thn anomian mou egw ginwskw kai h amartia mou enwpion mou estin dia pantoV

6. soi monw hmarton kai to ponhron enwpion sou epoihsa opwV an dikaiwqhV en toiV logoiV sou kai nikhshV en tw krinesqai se

7. idou gar en anomiaiV sunelhmfqhn kai en amartiaiV ekisshsen me h mhthr mou

8. idou gar alhqeian hgaphsaV ta adhla kai ta krufia thV sofiaV sou edhlwsaV moi

9. rantieiV me usswpw kai kaqarisqhsomai pluneiV me kai uper ciona leukanqhsomai

10. akoutieiV me agalliasin kai eufrosunhn agalliasontai osta tetapeinwmena

11. apostreyon to proswpon sou apo twn amartiwn mou kai pasaV taV anomiaV mou exaleiyon

12. kardian kaqaran ktison en emoi o qeoV kai pneuma euqeV egkainison en toiV egkatoiV mou

13. mh aporriyhV me apo tou proswpou sou kai to pneuma to agion sou mh antanelhV ap' emou

14. apodoV moi thn agalliasin tou swthriou sou kai pneumati hgemonikw sthrison me

15. didaxw anomouV taV odouV sou kai asebeiV epi se epistreyousin

16. rusai me ex aimatwn o qeoV o qeoV thV swthriaV mou agalliasetai h glwssa mou thn dikaiosunhn sou

17. kurie ta ceilh mou anoixeiV kai to stoma mou anaggelei thn ainesin sou

18. oti ei hqelhsaV qusian edwka an olokautwmata ouk eudokhseiV

19. qusia tw qew pneuma suntetrimmenon kardian suntetrimmenhn kai tetapeinwmenhn o qeoV ouk exouqenwsei

20. agaqunon kurie en th eudokia sou thn siwn kai oikodomhqhtw ta teich ierousalhm

21. tote eudokhseiV qusian dikaiosunhV anaforan kai olokautwmata tote anoisousin epi to qusiasthrion sou moscouV





“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina