1. eiV to teloV mh diafqeirhV tw dauid eiV sthlografian en tw auton apodidraskein apo proswpou saoul eiV to sphlaion

2. elehson me o qeoV elehson me oti epi soi pepoiqen h yuch mou kai en th skia twn pterugwn sou elpiw ewV ou parelqh h anomia

3. kekraxomai proV ton qeon ton uyiston ton qeon ton euergethsanta me

4. exapesteilen ex ouranou kai eswsen me edwken eiV oneidoV touV katapatountaV me diayalma exapesteilen o qeoV to eleoV autou kai thn alhqeian autou

5. kai errusato thn yuchn mou ek mesou skumnwn ekoimhqhn tetaragmenoV uioi anqrwpwn oi odonteV autwn oplon kai belh kai h glwssa autwn macaira oxeia

6. uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

7. pagida htoimasan toiV posin mou kai katekamyan thn yuchn mou wruxan pro proswpou mou boqron kai enepesan eiV auton diayalma

8. etoimh h kardia mou o qeoV etoimh h kardia mou asomai kai yalw

9. exegerqhti h doxa mou exegerqhti yalthrion kai kiqara exegerqhsomai orqrou

10. exomologhsomai soi en laoiV kurie yalw soi en eqnesin

11. oti emegalunqh ewV twn ouranwn to eleoV sou kai ewV twn nefelwn h alhqeia sou

12. uywqhti epi touV ouranouV o qeoV kai epi pasan thn ghn h doxa sou

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina