1. eiV to teloV en umnoiV tw dauid

2. eisakouson o qeoV thV dehsewV mou prosceV th proseuch mou

3. apo twn peratwn thV ghV proV se ekekraxa en tw akhdiasai thn kardian mou en petra uywsaV me

4. wdhghsaV me oti egenhqhV elpiV mou purgoV iscuoV apo proswpou ecqrou

5. paroikhsw en tw skhnwmati sou eiV touV aiwnaV skepasqhsomai en skeph twn pterugwn sou diayalma

6. oti su o qeoV eishkousaV twn eucwn mou edwkaV klhronomian toiV foboumenoiV to onoma sou

7. hmeraV ef' hmeraV basilewV prosqhseiV eth autou ewV hmeraV geneaV kai geneaV

8. diamenei eiV ton aiwna enwpion tou qeou eleoV kai alhqeian autou tiV ekzhthsei

9. outwV yalw tw onomati sou eiV ton aiwna tou aiwnoV tou apodounai me taV eucaV mou hmeran ex hmeraV

“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina