1. eiV to teloV wdh yalmou anastasewV alalaxate tw qew pasa h gh

2. yalate dh tw onomati autou dote doxan ainesei autou

3. eipate tw qew wV fobera ta erga sou en tw plhqei thV dunamewV sou yeusontai se oi ecqroi sou

4. pasa h gh proskunhsatwsan soi kai yalatwsan soi yalatwsan tw onomati sou diayalma

5. deute kai idete ta erga tou qeou foberoV en boulaiV uper touV uiouV twn anqrwpwn

6. o metastrefwn thn qalassan eiV xhran en potamw dieleusontai podi ekei eufranqhsomeqa ep' autw

7. tw despozonti en th dunasteia autou tou aiwnoV oi ofqalmoi autou epi ta eqnh epiblepousin oi parapikrainonteV mh uyousqwsan en eautoiV diayalma

8. eulogeite eqnh ton qeon hmwn kai akoutisasqe thn fwnhn thV ainesewV autou

9. tou qemenou thn yuchn mou eiV zwhn kai mh dontoV eiV salon touV podaV mou

10. oti edokimasaV hmaV o qeoV epurwsaV hmaV wV puroutai to argurion

11. eishgageV hmaV eiV thn pagida eqou qliyeiV epi ton nwton hmwn

12. epebibasaV anqrwpouV epi taV kefalaV hmwn dihlqomen dia puroV kai udatoV kai exhgageV hmaV eiV anayuchn

13. eiseleusomai eiV ton oikon sou en olokautwmasin apodwsw soi taV eucaV mou

14. aV diesteilen ta ceilh mou kai elalhsen to stoma mou en th qliyei mou

15. olokautwmata memualwmena anoisw soi meta qumiamatoV kai kriwn poihsw soi boaV meta cimarwn diayalma

16. deute akousate kai dihghsomai panteV oi foboumenoi ton qeon osa epoihsen th yuch mou

17. proV auton tw stomati mou ekekraxa kai uywsa upo thn glwssan mou

18. adikian ei eqewroun en kardia mou mh eisakousatw kurioV

19. dia touto eishkousen mou o qeoV prosescen th fwnh thV dehsewV mou

20. euloghtoV o qeoV oV ouk apesthsen thn proseuchn mou kai to eleoV autou ap' emou

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina