1. eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn tw dauid

2. swson me o qeoV oti eishlqosan udata ewV yuchV mou

3. enepaghn eiV ilun buqou kai ouk estin upostasiV hlqon eiV ta baqh thV qalasshV kai kataigiV katepontisen me

4. ekopiasa krazwn ebragciasen o larugx mou exelipon oi ofqalmoi mou apo tou elpizein epi ton qeon mou

5. eplhqunqhsan uper taV tricaV thV kefalhV mou oi misounteV me dwrean ekrataiwqhsan oi ecqroi mou oi ekdiwkonteV me adikwV a ouc hrpasa tote apetinnuon

6. o qeoV su egnwV thn afrosunhn mou kai ai plhmmeleiai mou apo sou ouk ekrubhsan

7. mh aiscunqeihsan ep' emoi oi upomenonteV se kurie kurie twn dunamewn mh entrapeihsan ep' emoi oi zhtounteV se o qeoV tou israhl

8. oti eneka sou uphnegka oneidismon ekaluyen entroph to proswpon mou

9. aphllotriwmenoV egenhqhn toiV adelfoiV mou kai xenoV toiV uioiV thV mhtroV mou

10. oti o zhloV tou oikou sou katefagen me kai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepesan ep' eme

11. kai sunekamya en nhsteia thn yuchn mou kai egenhqh eiV oneidismon emoi

12. kai eqemhn to enduma mou sakkon kai egenomhn autoiV eiV parabolhn

13. kat' emou hdolescoun oi kaqhmenoi en pulh kai eiV eme eyallon oi pinonteV ton oinon

14. egw de th proseuch mou proV se kurie kairoV eudokiaV o qeoV en tw plhqei tou eleouV sou epakouson mou en alhqeia thV swthriaV sou

15. swson me apo phlou ina mh empagw rusqeihn ek twn misountwn me kai ek tou baqouV twn udatwn

16. mh me katapontisatw kataigiV udatoV mhde katapietw me buqoV mhde suscetw ep' eme frear to stoma autou

17. eisakouson mou kurie oti crhston to eleoV sou kata to plhqoV twn oiktirmwn sou epibleyon ep' eme

18. mh apostreyhV to proswpon sou apo tou paidoV sou oti qlibomai tacu epakouson mou

19. prosceV th yuch mou kai lutrwsai authn eneka twn ecqrwn mou rusai me

20. su gar ginwskeiV ton oneidismon mou kai thn aiscunhn mou kai thn entrophn mou enantion sou panteV oi qlibonteV me

21. oneidismon prosedokhsen h yuch mou kai talaipwrian kai upemeina sullupoumenon kai ouc uphrxen kai parakalountaV kai ouc euron

22. kai edwkan eiV to brwma mou colhn kai eiV thn diyan mou epotisan me oxoV

23. genhqhtw h trapeza autwn enwpion autwn eiV pagida kai eiV antapodosin kai eiV skandalon

24. skotisqhtwsan oi ofqalmoi autwn tou mh blepein kai ton nwton autwn dia pantoV sugkamyon

25. ekceon ep' autouV thn orghn sou kai o qumoV thV orghV sou katalaboi autouV

26. genhqhtw h epauliV autwn hrhmwmenh kai en toiV skhnwmasin autwn mh estw o katoikwn

27. oti on su epataxaV autoi katediwxan kai epi to algoV twn traumatiwn sou proseqhkan

28. prosqeV anomian epi thn anomian autwn kai mh eiselqetwsan en dikaiosunh sou

29. exaleifqhtwsan ek biblou zwntwn kai meta dikaiwn mh grafhtwsan

30. ptwcoV kai algwn eimi egw kai h swthria tou proswpou sou o qeoV antelabeto mou

31. ainesw to onoma tou qeou met' wdhV megalunw auton en ainesei

32. kai aresei tw qew uper moscon neon kerata ekferonta kai oplaV

33. idetwsan ptwcoi kai eufranqhtwsan ekzhthsate ton qeon kai zhsetai h yuch umwn

34. oti eishkousen twn penhtwn o kurioV kai touV pepedhmenouV autou ouk exoudenwsen

35. ainesatwsan auton oi ouranoi kai h gh qalassa kai panta ta erponta en autoiV

36. oti o qeoV swsei thn siwn kai oikodomhqhsontai ai poleiV thV ioudaiaV kai katoikhsousin ekei kai klhronomhsousin authn

37. kai to sperma twn doulwn autou kaqexousin authn kai oi agapwnteV to onoma autou kataskhnwsousin en auth

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina