1. eiV to teloV tw dauid eiV anamnhsin

2. eiV to swsai me kurion o qeoV eiV thn bohqeian mou prosceV

3. aiscunqeihsan kai entrapeihsan oi zhtounteV mou thn yuchn apostrafeihsan eiV ta opisw kai kataiscunqeihsan oi boulomenoi moi kaka

4. apostrafeihsan parautika aiscunomenoi oi legonteV moi euge euge

5. agalliasqwsan kai eufranqhtwsan epi soi panteV oi zhtounteV se kai legetwsan dia pantoV megalunqhtw o qeoV oi agapwnteV to swthrion sou

6. egw de ptwcoV kai penhV o qeoV bohqhson moi bohqoV mou kai rusthV mou ei su kurie mh cronishV

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina