1. yalmoV tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni

2. kurie o qeoV mou epi soi hlpisa swson me ek pantwn twn diwkontwn me kai rusai me

3. mhpote arpash wV lewn thn yuchn mou mh ontoV lutroumenou mhde swzontoV

4. kurie o qeoV mou ei epoihsa touto ei estin adikia en cersin mou

5. ei antapedwka toiV antapodidousin moi kaka apopesoin ara apo twn ecqrwn mou kenoV

6. katadiwxai ara o ecqroV thn yuchn mou kai katalaboi kai katapathsai eiV ghn thn zwhn mou kai thn doxan mou eiV coun kataskhnwsai diayalma

7. anasthqi kurie en orgh sou uywqhti en toiV perasi twn ecqrwn mou exegerqhti kurie o qeoV mou en prostagmati w eneteilw

8. kai sunagwgh lawn kuklwsei se kai uper tauthV eiV uyoV epistreyon

9. kurioV krinei laouV krinon me kurie kata thn dikaiosunhn mou kai kata thn akakian mou ep' emoi

10. suntelesqhtw dh ponhria amartwlwn kai kateuquneiV dikaion etazwn kardiaV kai nefrouV o qeoV

11. dikaia h bohqeia mou para tou qeou tou swzontoV touV euqeiV th kardia

12. o qeoV krithV dikaioV kai iscuroV kai makroqumoV mh orghn epagwn kaq' ekasthn hmeran

13. ean mh epistrafhte thn romfaian autou stilbwsei to toxon autou eneteinen kai htoimasen auto

14. kai en autw htoimasen skeuh qanatou ta belh autou toiV kaiomenoiV exeirgasato

15. idou wdinhsen adikian sunelaben ponon kai eteken anomian

16. lakkon wruxen kai aneskayen auton kai empeseitai eiV boqron on eirgasato

17. epistreyei o ponoV autou eiV kefalhn autou kai epi korufhn autou h adikia autou katabhsetai

18. exomologhsomai kuriw kata thn dikaiosunhn autou kai yalw tw onomati kuriou tou uyistou

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina