1. yalmoV tw asaf wV agaqoV tw israhl o qeoV toiV euqesi th kardia

2. emou de para mikron esaleuqhsan oi podeV par' oligon execuqh ta diabhmata mou

3. oti ezhlwsa epi toiV anomoiV eirhnhn amartwlwn qewrwn

4. oti ouk estin ananeusiV tw qanatw autwn kai sterewma en th mastigi autwn

5. en kopoiV anqrwpwn ouk eisin kai meta anqrwpwn ou mastigwqhsontai

6. dia touto ekrathsen autouV h uperhfania periebalonto adikian kai asebeian autwn

7. exeleusetai wV ek steatoV h adikia autwn dihlqosan eiV diaqesin kardiaV

8. dienohqhsan kai elalhsan en ponhria adikian eiV to uyoV elalhsan

9. eqento eiV ouranon to stoma autwn kai h glwssa autwn dihlqen epi thV ghV

10. dia touto epistreyei o laoV mou entauqa kai hmerai plhreiV eureqhsontai autoiV

11. kai eipan pwV egnw o qeoV kai ei estin gnwsiV en tw uyistw

12. idou outoi amartwloi kai euqhnountai eiV ton aiwna katescon ploutou

13. kai eipa ara mataiwV edikaiwsa thn kardian mou kai eniyamhn en aqwoiV taV ceiraV mou

14. kai egenomhn memastigwmenoV olhn thn hmeran kai o elegcoV mou eiV taV prwiaV

15. ei elegon dihghsomai outwV idou th genea twn uiwn sou hsunqethka

16. kai upelabon tou gnwnai touto kopoV estin enantion mou

17. ewV eiselqw eiV to agiasthrion tou qeou kai sunw eiV ta escata autwn

18. plhn dia taV doliothtaV eqou autoiV katebaleV autouV en tw eparqhnai

19. pwV egenonto eiV erhmwsin exapina exelipon apwlonto dia thn anomian autwn

20. wsei enupnion exegeiromenou kurie en th polei sou thn eikona autwn exoudenwseiV

21. oti exekauqh h kardia mou kai oi nefroi mou hlloiwqhsan

22. kai egw exoudenwmenoV kai ouk egnwn kthnwdhV egenomhn para soi

23. kai egw dia pantoV meta sou ekrathsaV thV ceiroV thV dexiaV mou

24. en th boulh sou wdhghsaV me kai meta doxhV proselabou me

25. ti gar moi uparcei en tw ouranw kai para sou ti hqelhsa epi thV ghV

26. exelipen h kardia mou kai h sarx mou o qeoV thV kardiaV mou kai h meriV mou o qeoV eiV ton aiwna

27. oti idou oi makrunonteV eautouV apo sou apolountai exwleqreusaV panta ton porneuonta apo sou

28. emoi de to proskollasqai tw qew agaqon estin tiqesqai en tw kuriw thn elpida mou tou exaggeilai pasaV taV aineseiV sou en taiV pulaiV thV qugatroV siwn

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina