1. sunesewV tw asaf ina ti apwsw o qeoV eiV teloV wrgisqh o qumoV sou epi probata nomhV sou

2. mnhsqhti thV sunagwghV sou hV ekthsw ap' archV elutrwsw rabdon klhronomiaV sou oroV siwn touto o kateskhnwsaV en autw

3. eparon taV ceiraV sou epi taV uperhfaniaV autwn eiV teloV osa eponhreusato o ecqroV en toiV agioiV sou

4. kai enekauchsanto oi misounteV se en mesw thV eorthV sou eqento ta shmeia autwn shmeia kai ouk egnwsan

5. wV eiV thn eisodon uperanw

6. wV en drumw xulwn axinaiV exekoyan taV quraV authV epi to auto en pelekei kai laxeuthriw katerraxan authn

7. enepurisan en puri to agiasthrion sou eiV thn ghn ebebhlwsan to skhnwma tou onomatoV sou

8. eipan en th kardia autwn h suggeneia autwn epi to auto deute kai katakauswmen pasaV taV eortaV tou qeou apo thV ghV

9. ta shmeia hmwn ouk eidomen ouk estin eti profhthV kai hmaV ou gnwsetai eti

10. ewV pote o qeoV oneidiei o ecqroV paroxunei o upenantioV to onoma sou eiV teloV

11. ina ti apostrefeiV thn ceira sou kai thn dexian sou ek mesou tou kolpou sou eiV teloV

12. o de qeoV basileuV hmwn pro aiwnoV eirgasato swthrian en mesw thV ghV

13. su ekrataiwsaV en th dunamei sou thn qalassan su sunetriyaV taV kefalaV twn drakontwn epi tou udatoV

14. su suneqlasaV taV kefalaV tou drakontoV edwkaV auton brwma laoiV toiV aiqioyin

15. su dierrhxaV phgaV kai ceimarrouV su exhranaV potamouV hqam

16. sh estin h hmera kai sh estin h nux su kathrtisw fausin kai hlion

17. su epoihsaV panta ta oria thV ghV qeroV kai ear su eplasaV auta

18. mnhsqhti tauthV ecqroV wneidisen ton kurion kai laoV afrwn parwxunen to onoma sou

19. mh paradwV toiV qhrioiV yuchn exomologoumenhn soi twn yucwn twn penhtwn sou mh epilaqh eiV teloV

20. epibleyon eiV thn diaqhkhn sou oti eplhrwqhsan oi eskotismenoi thV ghV oikwn anomiwn

21. mh apostrafhtw tetapeinwmenoV kathscummenoV ptwcoV kai penhV ainesousin to onoma sou

22. anasta o qeoV dikason thn dikhn sou mnhsqhti twn oneidismwn sou twn upo afronoV olhn thn hmeran

23. mh epilaqh thV fwnhV twn iketwn sou h uperhfania twn misountwn se anebh dia pantoV proV se

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina