1. yalmoV tw asaf o qeoV hlqosan eqnh eiV thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eqento ierousalhm eiV opwrofulakion

2. eqento ta qnhsimaia twn doulwn sou brwmata toiV peteinoiV tou ouranou taV sarkaV twn osiwn sou toiV qhrioiV thV ghV

3. execean to aima autwn wV udwr kuklw ierousalhm kai ouk hn o qaptwn

4. egenhqhmen oneidoV toiV geitosin hmwn mukthrismoV kai cleuasmoV toiV kuklw hmwn

5. ewV pote kurie orgisqhsh eiV teloV ekkauqhsetai wV pur o zhloV sou

6. ekceon thn orghn sou epi eqnh ta mh ginwskonta se kai epi basileiaV ai to onoma sou ouk epekalesanto

7. oti katefagon ton iakwb kai ton topon autou hrhmwsan

8. mh mnhsqhV hmwn anomiwn arcaiwn tacu prokatalabetwsan hmaV oi oiktirmoi sou oti eptwceusamen sfodra

9. bohqhson hmin o qeoV o swthr hmwn eneka thV doxhV tou onomatoV sou kurie rusai hmaV kai ilasqhti taiV amartiaiV hmwn eneka tou onomatoV sou

10. mhpote eipwsin ta eqnh pou estin o qeoV autwn kai gnwsqhtw en toiV eqnesin enwpion twn ofqalmwn hmwn h ekdikhsiV tou aimatoV twn doulwn sou tou ekkecumenou

11. eiselqatw enwpion sou o stenagmoV twn pepedhmenwn kata thn megalwsunhn tou bracionoV sou peripoihsai touV uiouV twn teqanatwmenwn

12. apodoV toiV geitosin hmwn eptaplasiona eiV ton kolpon autwn ton oneidismon autwn on wneidisan se kurie

13. hmeiV de laoV sou kai probata thV nomhV sou anqomologhsomeqa soi eiV ton aiwna eiV genean kai genean exaggeloumen thn ainesin sou

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina