1. eiV to teloV uper twn alloiwqhsomenwn marturion tw asaf yalmoV uper tou assuriou

2. o poimainwn ton israhl prosceV o odhgwn wsei probata ton iwshf o kaqhmenoV epi twn ceroubin emfanhqi

3. enantion efraim kai beniamin kai manassh exegeiron thn dunasteian sou kai elqe eiV to swsai hmaV

4. o qeoV epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa

5. kurie o qeoV twn dunamewn ewV pote orgizh epi thn proseuchn tou doulou sou

6. ywmieiV hmaV arton dakruwn kai potieiV hmaV en dakrusin en metrw

7. eqou hmaV eiV antilogian toiV geitosin hmwn kai oi ecqroi hmwn emukthrisan hmaV

8. kurie o qeoV twn dunamewn epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa diayalma

9. ampelon ex aiguptou methraV exebaleV eqnh kai katefuteusaV authn

10. wdopoihsaV emprosqen authV kai katefuteusaV taV rizaV authV kai eplhsqh h gh

11. ekaluyen orh h skia authV kai ai anadendradeV authV taV kedrouV tou qeou

12. exeteinen ta klhmata authV ewV qalasshV kai ewV potamou taV parafuadaV authV

13. ina ti kaqeileV ton fragmon authV kai trugwsin authn panteV oi paraporeuomenoi thn odon

14. elumhnato authn suV ek drumou kai monioV agrioV katenemhsato authn

15. o qeoV twn dunamewn epistreyon dh epibleyon ex ouranou kai ide kai episkeyai thn ampelon tauthn

16. kai katartisai authn hn efuteusen h dexia sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsaV seautw

17. empepurismenh puri kai aneskammenh apo epitimhsewV tou proswpou sou apolountai

18. genhqhtw h ceir sou ep' andra dexiaV sou kai epi uion anqrwpou on ekrataiwsaV seautw

19. kai ou mh apostwmen apo sou zwwseiV hmaV kai to onoma sou epikalesomeqa

20. kurie o qeoV twn dunamewn epistreyon hmaV kai epifanon to proswpon sou kai swqhsomeqa

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina