1. eiV to teloV uper twn lhnwn tw asaf yalmoV

2. agalliasqe tw qew tw bohqw hmwn alalaxate tw qew iakwb

3. labete yalmon kai dote tumpanon yalthrion terpnon meta kiqaraV

4. salpisate en neomhnia salpiggi en eushmw hmera eorthV hmwn

5. oti prostagma tw israhl estin kai krima tw qew iakwb

6. marturion en tw iwshf eqeto auton en tw exelqein auton ek ghV aiguptou glwssan hn ouk egnw hkousen

7. apesthsen apo arsewn ton nwton autou ai ceireV autou en tw kofinw edouleusan

8. en qliyei epekalesw me kai errusamhn se ephkousa sou en apokrufw kataigidoV edokimasa se epi udatoV antilogiaV diayalma

9. akouson laoV mou kai diamarturomai soi israhl ean akoushV mou

10. ouk estai en soi qeoV prosfatoV oude proskunhseiV qew allotriw

11. egw gar eimi kurioV o qeoV sou o anagagwn se ek ghV aiguptou platunon to stoma sou kai plhrwsw auto

12. kai ouk hkousen o laoV mou thV fwnhV mou kai israhl ou prosescen moi

13. kai exapesteila autouV kata ta epithdeumata twn kardiwn autwn poreusontai en toiV epithdeumasin autwn

14. ei o laoV mou hkousen mou israhl taiV odoiV mou ei eporeuqh

15. en tw mhdeni an touV ecqrouV autwn etapeinwsa kai epi touV qlibontaV autouV epebalon thn ceira mou

16. oi ecqroi kuriou eyeusanto autw kai estai o kairoV autwn eiV ton aiwna

17. kai eywmisen autouV ek steatoV purou kai ek petraV meli ecortasen autouV

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina