1. proseuch tw dauid klinon kurie to ouV sou kai epakouson mou oti ptwcoV kai penhV eimi egw

2. fulaxon thn yuchn mou oti osioV eimi swson ton doulon sou o qeoV mou ton elpizonta epi se

3. elehson me kurie oti proV se kekraxomai olhn thn hmeran

4. eufranon thn yuchn tou doulou sou oti proV se kurie hra thn yuchn mou

5. oti su kurie crhstoV kai epieikhV kai polueleoV pasi toiV epikaloumenoiV se

6. enwtisai kurie thn proseuchn mou kai prosceV th fwnh thV dehsewV mou

7. en hmera qliyewV mou ekekraxa proV se oti eishkousaV mou

8. ouk estin omoioV soi en qeoiV kurie kai ouk estin kata ta erga sou

9. panta ta eqnh osa epoihsaV hxousin kai proskunhsousin enwpion sou kurie kai doxasousin to onoma sou

10. oti megaV ei su kai poiwn qaumasia su ei o qeoV monoV o megaV

11. odhghson me kurie th odw sou kai poreusomai en th alhqeia sou eufranqhtw h kardia mou tou fobeisqai to onoma sou

12. exomologhsomai soi kurie o qeoV mou en olh kardia mou kai doxasw to onoma sou eiV ton aiwna

13. oti to eleoV sou mega ep' eme kai errusw thn yuchn mou ex adou katwtatou

14. o qeoV paranomoi epanesthsan ep' eme kai sunagwgh krataiwn ezhthsan thn yuchn mou kai ou proeqento se enwpion autwn

15. kai su kurie o qeoV oiktirmwn kai elehmwn makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV

16. epibleyon ep' eme kai elehson me doV to kratoV sou tw paidi sou kai swson ton uion thV paidiskhV sou

17. poihson met' emou shmeion eiV agaqon kai idetwsan oi misounteV me kai aiscunqhtwsan oti su kurie ebohqhsaV moi kai parekalesaV me

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina