1. ainoV wdhV tw dauid o katoikwn en bohqeia tou uyistou en skeph tou qeou tou ouranou aulisqhsetai

2. erei tw kuriw antilhmptwr mou ei kai katafugh mou o qeoV mou elpiw ep' auton

3. oti autoV rusetai me ek pagidoV qhreutwn kai apo logou taracwdouV

4. en toiV metafrenoiV autou episkiasei soi kai upo taV pterugaV autou elpieiV oplw kuklwsei se h alhqeia autou

5. ou fobhqhsh apo fobou nukterinou apo belouV petomenou hmeraV

6. apo pragmatoV diaporeuomenou en skotei apo sumptwmatoV kai daimoniou meshmbrinou

7. peseitai ek tou klitouV sou ciliaV kai muriaV ek dexiwn sou proV se de ouk eggiei

8. plhn toiV ofqalmoiV sou katanohseiV kai antapodosin amartwlwn oyh

9. oti su kurie h elpiV mou ton uyiston eqou katafughn sou

10. ou proseleusetai proV se kaka kai mastix ouk eggiei tw skhnwmati sou

11. oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se en pasaiV taiV odoiV sou

12. epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

13. ep' aspida kai basiliskon epibhsh kai katapathseiV leonta kai drakonta

14. oti ep' eme hlpisen kai rusomai auton skepasw auton oti egnw to onoma mou

15. epikalesetai me kai eisakousomai autou met' autou eimi en qliyei kai exeloumai kai doxasw auton

16. makrothta hmerwn emplhsw auton kai deixw autw to swthrion mou

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina