1. yalmoV wdhV eiV thn hmeran tou sabbatou

2. agaqon to exomologeisqai tw kuriw kai yallein tw onomati sou uyiste

3. tou anaggellein to prwi to eleoV sou kai thn alhqeian sou kata nukta

4. en dekacordw yalthriw met' wdhV en kiqara

5. oti eufranaV me kurie en tw poihmati sou kai en toiV ergoiV twn ceirwn sou agalliasomai

6. wV emegalunqh ta erga sou kurie sfodra ebaqunqhsan oi dialogismoi sou

7. anhr afrwn ou gnwsetai kai asunetoV ou sunhsei tauta

8. en tw anateilai touV amartwlouV wV corton kai diekuyan panteV oi ergazomenoi thn anomian opwV an exoleqreuqwsin eiV ton aiwna tou aiwnoV

9. su de uyistoV eiV ton aiwna kurie

10. oti idou oi ecqroi sou apolountai kai diaskorpisqhsontai panteV oi ergazomenoi thn anomian

11. kai uywqhsetai wV monokerwtoV to keraV mou kai to ghraV mou en elaiw pioni

12. kai epeiden o ofqalmoV mou en toiV ecqroiV mou kai en toiV epanistanomenoiV ep' eme ponhreuomenoiV akousetai to ouV mou

13. dikaioV wV foinix anqhsei wsei kedroV h en tw libanw plhqunqhsetai

14. pefuteumenoi en tw oikw kuriou en taiV aulaiV tou qeou hmwn exanqhsousin

15. eti plhqunqhsontai en ghrei pioni kai eupaqounteV esontai

16. tou anaggeilai oti euqhV kurioV o qeoV mou kai ouk estin adikia en autw

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina