1. yalmoV tw dauid tetradi sabbatwn o qeoV ekdikhsewn kurioV o qeoV ekdikhsewn eparrhsiasato

2. uywqhti o krinwn thn ghn apodoV antapodosin toiV uperhfanoiV

3. ewV pote amartwloi kurie ewV pote amartwloi kauchsontai

4. fqegxontai kai lalhsousin adikian lalhsousin panteV oi ergazomenoi thn anomian

5. ton laon sou kurie etapeinwsan kai thn klhronomian sou ekakwsan

6. chran kai proshluton apekteinan kai orfanouV efoneusan

7. kai eipan ouk oyetai kurioV oude sunhsei o qeoV tou iakwb

8. sunete dh afroneV en tw law kai mwroi pote fronhsate

9. o futeusaV to ouV ouci akouei h o plasaV ton ofqalmon ou katanoei

10. o paideuwn eqnh ouci elegxei o didaskwn anqrwpon gnwsin

11. kurioV ginwskei touV dialogismouV twn anqrwpwn oti eisin mataioi

12. makarioV anqrwpoV on an su paideushV kurie kai ek tou nomou sou didaxhV auton

13. tou praunai autw af' hmerwn ponhrwn ewV ou orugh tw amartwlw boqroV

14. oti ouk apwsetai kurioV ton laon autou kai thn klhronomian autou ouk egkataleiyei

15. ewV ou dikaiosunh epistreyh eiV krisin kai ecomenoi authV panteV oi euqeiV th kardia diayalma

16. tiV anasthsetai moi epi ponhreuomenouV h tiV sumparasthsetai moi epi ergazomenouV thn anomian

17. ei mh oti kurioV ebohqhsen moi para bracu parwkhsen tw adh h yuch mou

18. ei elegon sesaleutai o pouV mou to eleoV sou kurie bohqei moi

19. kurie kata to plhqoV twn odunwn mou en th kardia mou ai paraklhseiV sou hgaphsan thn yuchn mou

20. mh sumprosestai soi qronoV anomiaV o plasswn kopon epi prostagmati

21. qhreusousin epi yuchn dikaiou kai aima aqwon katadikasontai

22. kai egeneto moi kurioV eiV katafughn kai o qeoV mou eiV bohqon elpidoV mou

23. kai apodwsei autoiV thn anomian autwn kai kata thn ponhrian autwn afaniei autouV kurioV o qeoV hmwn

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina