1. ote o oikoV wkodomeito meta thn aicmalwsian wdh tw dauid asate tw kuriw asma kainon asate tw kuriw pasa h gh

2. asate tw kuriw euloghsate to onoma autou euaggelizesqe hmeran ex hmeraV to swthrion autou

3. anaggeilate en toiV eqnesin thn doxan autou en pasi toiV laoiV ta qaumasia autou

4. oti megaV kurioV kai ainetoV sfodra foberoV estin epi pantaV touV qeouV

5. oti panteV oi qeoi twn eqnwn daimonia o de kurioV touV ouranouV epoihsen

6. exomologhsiV kai wraiothV enwpion autou agiwsunh kai megaloprepeia en tw agiasmati autou

7. enegkate tw kuriw ai patriai twn eqnwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn

8. enegkate tw kuriw doxan onomati autou arate qusiaV kai eisporeuesqe eiV taV aulaV autou

9. proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou saleuqhtw apo proswpou autou pasa h gh

10. eipate en toiV eqnesin o kurioV ebasileusen kai gar katwrqwsen thn oikoumenhn htiV ou saleuqhsetai krinei laouV en euquthti

11. eufrainesqwsan oi ouranoi kai agalliasqw h gh saleuqhtw h qalassa kai to plhrwma authV

12. carhsetai ta pedia kai panta ta en autoiV tote agalliasontai panta ta xula tou drumou

13. pro proswpou kuriou oti ercetai oti ercetai krinai thn ghn krinei thn oikoumenhn en dikaiosunh kai laouV en th alhqeia autou

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina