1. kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn didaskontoV autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereiV kai oi grammateiV sun toiV presbuteroiV

2. kai eipon proV auton legonteV eipe hmin en poia exousia tauta poieiV h tiV estin o douV soi thn exousian tauthn

3. apokriqeiV de eipen proV autouV erwthsw umaV kagw ena logon kai eipate moi

4. to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn

5. oi de sunelogisanto proV eautouV legonteV oti ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw

6. ean de eipwmen ex anqrwpwn paV o laoV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin iwannhn profhthn einai

7. kai apekriqhsan mh eidenai poqen

8. kai o ihsouV eipen autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

9. hrxato de proV ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpoV tiV efuteusen ampelwna kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen cronouV ikanouV

10. kai en kairw apesteilen proV touV gewrgouV doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoV dwsin autw oi de gewrgoi deiranteV auton exapesteilan kenon

11. kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deiranteV kai atimasanteV exapesteilan kenon

12. kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisanteV exebalon

13. eipen de o kurioV tou ampelwnoV ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton iswV touton idonteV entraphsontai

14. idonteV de auton oi gewrgoi dielogizonto proV eautouV legonteV outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia

15. kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV apekteinan ti oun poihsei autoiV o kurioV tou ampelwnoV

16. eleusetai kai apolesei touV gewrgouV toutouV kai dwsei ton ampelwna alloiV akousanteV de eipon mh genoito

17. o de embleyaV autoiV eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

18. paV o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

19. kai ezhthsan oi arciereiV kai oi grammateiV epibalein ep auton taV ceiraV en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn tauthn eipen

20. kai parathrhsanteV apesteilan egkaqetouV upokrinomenouV eautouV dikaiouV einai ina epilabwntai autou logou eiV to paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonoV

21. kai ephrwthsan auton legonteV didaskale oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV kai ou lambaneiV proswpon all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV

22. exestin hmin kaisari foron dounai h ou

23. katanohsaV de autwn thn panourgian eipen proV autouV ti me peirazete

24. epideixate moi dhnarion tinoV ecei eikona kai epigrafhn apokriqenteV de eipon kaisaroV

25. o de eipen autoiV apodote toinun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

26. kai ouk iscusan epilabesqai autou rhmatoV enantion tou laou kai qaumasanteV epi th apokrisei autou esighsan

27. proselqonteV de tineV twn saddoukaiwn oi antilegonteV anastasin mh einai ephrwthsan auton

28. legonteV didaskale mwshV egrayen hmin ean tinoV adelfoV apoqanh ecwn gunaika kai outoV ateknoV apoqanh ina labh o adelfoV autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

29. epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen ateknoV

30. kai elaben o deuteroV thn gunaika kai outoV apeqanen ateknoV

31. kai o tritoV elaben authn wsautwV de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon

32. usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

33. en th oun anastasei tinoV autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika

34. kai apokriqeiV eipen autoiV o ihsouV oi uioi tou aiwnoV toutou gamousin kai ekgamiskontai

35. oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou tucein kai thV anastasewV thV ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai

36. oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou thV anastasewV uioi onteV

37. oti de egeirontai oi nekroi kai mwshV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb

38. qeoV de ouk estin nekrwn alla zwntwn panteV gar autw zwsin

39. apokriqenteV de tineV twn grammatewn eipon didaskale kalwV eipaV

40. ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden

41. eipen de proV autouV pwV legousin ton criston uion dabid einai

42. kai autoV dabid legei en biblw yalmwn eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

43. ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

44. dabid oun kurion auton kalei kai pwV uioV autou estin

45. akouontoV de pantoV tou laou eipen toiV maqhtaiV autou

46. prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaiV kai filountwn aspasmouV en taiV agoraiV kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

47. oi katesqiousin taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhyontai perissoteron krima

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina