1. th de mia twn sabbatwn orqrou baqeoV hlqon epi to mnhma ferousai a htoimasan arwmata kai tineV sun autaiV

2. euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou

3. kai eiselqousai ouc euron to swma tou kuriou ihsou

4. kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV

5. emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn to proswpon eiV thn ghn eipon proV autaV ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn

6. ouk estin wde all hgerqh mnhsqhte wV elalhsen umin eti wn en th galilaia

7. legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai

8. kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou

9. kai upostreyasai apo tou mnhmeiou aphggeilan tauta panta toiV endeka kai pasin toiV loipoiV

10. hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria iakwbou kai ai loipai sun autaiV ai elegon proV touV apostolouV tauta

11. kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroV ta rhmata autwn kai hpistoun autaiV

12. o de petroV anastaV edramen epi to mnhmeion kai parakuyaV blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqen proV eauton qaumazwn to gegonoV

13. kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV

14. kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn

15. kai egeneto en tw omilein autouV kai suzhtein kai autoV o ihsouV eggisaV suneporeueto autoiV

16. oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton

17. eipen de proV autouV tineV oi logoi outoi ouV antiballete proV allhlouV peripatounteV kai este skuqrwpoi

18. apokriqeiV de o eiV w onoma kleopaV eipen proV auton su monoV paroikeiV en ierousalhm kai ouk egnwV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV

19. kai eipen autoiV poia oi de eipon autw ta peri ihsou tou nazwraiou oV egeneto anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantoV tou laou

20. opwV te paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV krima qanatou kai estaurwsan auton

21. hmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoiV trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto

22. alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exesthsan hmaV genomenai orqriai epi to mnhmeion

23. kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn

24. kai aphlqon tineV twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outwV kaqwV kai ai gunaikeV eipon auton de ouk eidon

25. kai autoV eipen proV autouV w anohtoi kai bradeiV th kardia tou pisteuein epi pasin oiV elalhsan oi profhtai

26. ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eiV thn doxan autou

27. kai arxamenoV apo mwsewV kai apo pantwn twn profhtwn dihrmhneuen autoiV en pasaiV taiV grafaiV ta peri eautou

28. kai hggisan eiV thn kwmhn ou eporeuonto kai autoV prosepoieito porrwterw poreuesqai

29. kai parebiasanto auton legonteV meinon meq hmwn oti proV esperan estin kai kekliken h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoiV

30. kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasaV epedidou autoiV

31. autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autoV afantoV egeneto ap autwn

32. kai eipon proV allhlouV ouci h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin wV elalei hmin en th odw kai wV dihnoigen hmin taV grafaV

33. kai anastanteV auth th wra upestreyan eiV ierousalhm kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV sun autoiV

34. legontaV oti hgerqh o kurioV ontwV kai wfqh simwni

35. kai autoi exhgounto ta en th odw kai wV egnwsqh autoiV en th klasei tou artou

36. tauta de autwn lalountwn autoV o ihsouV esth en mesw autwn kai legei autoiV eirhnh umin

37. ptohqenteV de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein

38. kai eipen autoiV ti tetaragmenoi este kai diati dialogismoi anabainousin en taiV kardiaiV umwn

39. idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou oti autoV egw eimi yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqwV eme qewreite econta

40. kai touto eipwn epedeixen autoiV taV ceiraV kai touV podaV

41. eti de apistountwn autwn apo thV caraV kai qaumazontwn eipen autoiV ecete ti brwsimon enqade

42. oi de epedwkan autw icquoV optou meroV kai apo melissiou khriou

43. kai labwn enwpion autwn efagen

44. eipen de autoiV outoi oi logoi ouV elalhsa proV umaV eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwsewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou

45. tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai taV grafaV

46. kai eipen autoiV oti outwV gegraptai kai outwV edei paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera

47. kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn eiV panta ta eqnh arxamenon apo ierousalhm

48. umeiV de este martureV toutwn

49. kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ierousalhm ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV

50. exhgagen de autouV exw ewV eiV bhqanian kai eparaV taV ceiraV autou euloghsen autouV

51. kai egeneto en tw eulogein auton autouV diesth ap autwn kai anefereto eiV ton ouranon

52. kai autoi proskunhsanteV auton upestreyan eiV ierousalhm meta caraV megalhV

53. kai hsan diapantoV en tw ierw ainounteV kai eulogounteV ton qeon amhn

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina