1. en de th hmera ekeinh exelqwn o ihsouV apo thV oikiaV ekaqhto para thn qalassan

2. kai sunhcqhsan proV auton ocloi polloi wste auton eiV to ploion embanta kaqhsqai kai paV o ocloV epi ton aigialon eisthkei

3. kai elalhsen autoiV polla en parabolaiV legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein

4. kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auta

5. alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV

6. hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

7. alla de epesen epi taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai apepnixan auta

8. alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

9. o ecwn wta akouein akouetw

10. kai proselqonteV oi maqhtai eipon autw diati en parabolaiV laleiV autoiV

11. o de apokriqeiV eipen autoiV oti umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV twn ouranwn ekeinoiV de ou dedotai

12. ostiV gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostiV de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

13. dia touto en parabolaiV autoiV lalw oti bleponteV ou blepousin kai akouonteV ouk akouousin oude suniousin

14. kai anaplhroutai ep autoiV h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

15. epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouV

16. umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta umwn oti akouei

17. amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan

18. umeiV oun akousate thn parabolhn tou speirontoV

19. pantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh sunientoV ercetai o ponhroV kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoV estin o para thn odon spareiV

20. o de epi ta petrwdh spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai euquV meta caraV lambanwn auton

21. ouk ecei de rizan en eautw alla proskairoV estin genomenhV de qliyewV h diwgmou dia ton logon euquV skandalizetai

22. o de eiV taV akanqaV spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnoV toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpoV ginetai

23. o de epi thn ghn thn kalhn spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai suniwn oV dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

24. allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speironti kalon sperma en tw agrw autou

25. en de tw kaqeudein touV anqrwpouV hlqen autou o ecqroV kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen

26. ote de eblasthsen o cortoV kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania

27. proselqonteV de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeiraV en tw sw agrw poqen oun ecei ta zizania

28. o de efh autoiV ecqroV anqrwpoV touto epoihsen oi de douloi eipon autw qeleiV oun apelqonteV sullexwmen auta

29. o de efh ou mhpote sullegonteV ta zizania ekrizwshte ama autoiV ton siton

30. afete sunauxanesqai amfotera mecri tou qerismou kai en tw kairw tou qerismou erw toiV qeristaiV sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta eiV desmaV proV to katakausai auta ton de siton sunagagete eiV thn apoqhkhn mou

31. allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV espeiren en tw agrw autou

32. o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toiV kladoiV autou

33. allhn parabolhn elalhsen autoiV omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon

34. tauta panta elalhsen o ihsouV en parabolaiV toiV ocloiV kai cwriV parabolhV ouk elalei autoiV

35. opwV plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoV anoixw en parabolaiV to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolhV kosmou

36. tote afeiV touV oclouV hlqen eiV thn oikian o ihsouV kai proshlqon autw oi maqhtai autou legonteV frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou

37. o de apokriqeiV eipen autoiV o speirwn to kalon sperma estin o uioV tou anqrwpou

38. o de agroV estin o kosmoV to de kalon sperma outoi eisin oi uioi thV basileiaV ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou

39. o de ecqroV o speiraV auta estin o diaboloV o de qerismoV sunteleia tou aiwnoV estin oi de qeristai aggeloi eisin

40. wsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV toutou

41. apostelei o uioV tou anqrwpou touV aggelouV autou kai sullexousin ek thV basileiaV autou panta ta skandala kai touV poiountaV thn anomian

42. kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

43. tote oi dikaioi eklamyousin wV o hlioV en th basileia tou patroV autwn o ecwn wta akouein akouetw

44. palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpoV ekruyen kai apo thV caraV autou upagei kai panta osa ecei pwlei kai agorazei ton agron ekeinon

45. palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalouV margaritaV

46. oV eurwn ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton

47. palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eiV thn qalassan kai ek pantoV genouV sunagagoush

48. hn ote eplhrwqh anabibasanteV epi ton aigialon kai kaqisanteV sunelexan ta kala eiV aggeia ta de sapra exw ebalon

49. outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin touV ponhrouV ek mesou twn dikaiwn

50. kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

51. legei autoiV o ihsouV sunhkate tauta panta legousin autw nai kurie

52. o de eipen autoiV dia touto paV grammateuV maqhteuqeiV eiV thn basileian twn ouranwn omoioV estin anqrwpw oikodespoth ostiV ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia

53. kai egeneto ote etelesen o ihsouV taV parabolaV tautaV methren ekeiqen

54. kai elqwn eiV thn patrida autou edidasken autouV en th sunagwgh autwn wste ekplhttesqai autouV kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameiV

55. ouc outoV estin o tou tektonoV uioV ouci h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwboV kai iwshV kai simwn kai ioudaV

56. kai ai adelfai autou ouci pasai proV hmaV eisin poqen oun toutw tauta panta

57. kai eskandalizonto en autw o de ihsouV eipen autoiV ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou

58. kai ouk epoihsen ekei dunameiV pollaV dia thn apistian autwn

A firmeza de todo o edifício depende da fundação e do teto! São Padre Pio de Pietrelcina