1. kai ote hggisan eiV ierosoluma kai hlqon eiV bhqfagh proV to oroV twn elaiwn tote o ihsouV apesteilen duo maqhtaV

2. legwn autoiV poreuqhte eiV thn kwmhn thn apenanti umwn kai euqewV eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met authV lusanteV agagete moi

3. kai ean tiV umin eiph ti ereite oti o kurioV autwn creian ecei euqewV de apostelei autouV

4. touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoV

5. eipate th qugatri siwn idou o basileuV sou ercetai soi prauV kai epibebhkwV epi onon kai pwlon uion upozugiou

6. poreuqenteV de oi maqhtai kai poihsanteV kaqwV prosetaxen autoiV o ihsouV

7. hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan epanw autwn ta imatia autwn kai epekaqisen epanw autwn

8. o de pleistoV ocloV estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw

9. oi de ocloi oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon legonteV wsanna tw uiw dabid euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou wsanna en toiV uyistoiV

10. kai eiselqontoV autou eiV ierosoluma eseisqh pasa h poliV legousa tiV estin outoV

11. oi de ocloi elegon outoV estin ihsouV o profhthV o apo nazaret thV galilaiaV

12. kai eishlqen o ihsouV eiV to ieron tou qeou kai exebalen pantaV touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn katestreyen kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV

13. kai legei autoiV gegraptai o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai umeiV de auton epoihsate sphlaion lhstwn

14. kai proshlqon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouV

15. idonteV de oi arciereiV kai oi grammateiV ta qaumasia a epoihsen kai touV paidaV krazontaV en tw ierw kai legontaV wsanna tw uiw dabid hganakthsan

16. kai eipon autw akoueiV ti outoi legousin o de ihsouV legei autoiV nai oudepote anegnwte oti ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon

17. kai katalipwn autouV exhlqen exw thV polewV eiV bhqanian kai hulisqh ekei

18. prwiaV de epanagwn eiV thn polin epeinasen

19. kai idwn sukhn mian epi thV odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth mhketi ek sou karpoV genhtai eiV ton aiwna kai exhranqh paracrhma h sukh

20. kai idonteV oi maqhtai eqaumasan legonteV pwV paracrhma exhranqh h sukh

21. apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriqhte ou monon to thV sukhV poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan genhsetai

22. kai panta osa an aithshte en th proseuch pisteuonteV lhyesqe

23. kai elqonti autw eiV to ieron proshlqon autw didaskonti oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou legonteV en poia exousia tauta poieiV kai tiV soi edwken thn exousian tauthn

24. apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV erwthsw umaV kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw

25. to baptisma iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto par eautoiV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei hmin diati oun ouk episteusate autw

26. ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon panteV gar ecousin ton iwannhn wV profhthn

27. kai apokriqenteV tw ihsou eipon ouk oidamen efh autoiV kai autoV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

28. ti de umin dokei anqrwpoV eicen tekna duo kai proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni mou

29. o de apokriqeiV eipen ou qelw usteron de metamelhqeiV aphlqen

30. kai proselqwn tw deuterw eipen wsautwV o de apokriqeiV eipen egw kurie kai ouk aphlqen

31. tiV ek twn duo epoihsen to qelhma tou patroV legousin autw o prwtoV legei autoiV o ihsouV amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umaV eiV thn basileian tou qeou

32. hlqen gar proV umaV iwannhV en odw dikaiosunhV kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeiV de idonteV ou metemelhqhte usteron tou pisteusai autw

33. allhn parabolhn akousate anqrwpoV tiV hn oikodespothV ostiV efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

34. ote de hggisen o kairoV twn karpwn apesteilen touV doulouV autou proV touV gewrgouV labein touV karpouV autou

35. kai labonteV oi gewrgoi touV doulouV autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan

36. palin apesteilen allouV doulouV pleionaV twn prwtwn kai epoihsan autoiV wsautwV

37. usteron de apesteilen proV autouV ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou

38. oi de gewrgoi idonteV ton uion eipon en eautoiV outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai katascwmen thn klhronomian autou

39. kai labonteV auton exebalon exw tou ampelwnoV kai apekteinan

40. otan oun elqh o kurioV tou ampelwnoV ti poihsei toiV gewrgoiV ekeinoiV

41. legousin autw kakouV kakwV apolesei autouV kai ton ampelwna ekdosetai alloiV gewrgoiV oitineV apodwsousin autw touV karpouV en toiV kairoiV autwn

42. legei autoiV o ihsouV oudepote anegnwte en taiV grafaiV liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

43. dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti touV karpouV authV

44. kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

45. kai akousanteV oi arciereiV kai oi farisaioi taV parabolaV autou egnwsan oti peri autwn legei

46. kai zhtounteV auton krathsai efobhqhsan touV oclouV epeidh wV profhthn auton eicon

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina