1. tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoiV aitineV labousai taV lampadaV autwn exhlqon eiV apanthsin tou numfiou

2. pente de hsan ex autwn fronimoi kai ai pente mwrai

3. aitineV mwrai labousai taV lampadaV eautwn ouk elabon meq eautwn elaion

4. ai de fronimoi elabon elaion en toiV aggeioiV autwn meta twn lampadwn autwn

5. cronizontoV de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon

6. meshV de nuktoV kraugh gegonen idou o numfioV ercetai exercesqe eiV apanthsin autou

7. tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taV lampadaV autwn

8. ai de mwrai taiV fronimoiV eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadeV hmwn sbennuntai

9. apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proV touV pwlountaV kai agorasate eautaiV

10. apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met autou eiV touV gamouV kai ekleisqh h qura

11. usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin

12. o de apokriqeiV eipen amhn legw umin ouk oida umaV

13. grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uioV tou anqrwpou ercetai

14. wsper gar anqrwpoV apodhmwn ekalesen touV idiouV doulouV kai paredwken autoiV ta uparconta autou

15. kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV

16. poreuqeiV de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoiV kai epoihsen alla pente talanta

17. wsautwV kai o ta duo ekerdhsen kai autoV alla duo

18. o de to en labwn apelqwn wruxen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou

19. meta de cronon polun ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon

20. kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaV ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoiV

21. efh de autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

22. proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaV ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoiV

23. efh autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

24. proselqwn de kai o to en talanton eilhfwV eipen kurie egnwn se oti sklhroV ei anqrwpoV qerizwn opou ouk espeiraV kai sunagwn oqen ou dieskorpisaV

25. kai fobhqeiV apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceiV to son

26. apokriqeiV de o kurioV autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeiV oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa

27. edei oun se balein to argurion mou toiV trapezitaiV kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw

28. arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta

29. tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh econtoV kai o ecei arqhsetai ap autou

30. kai ton acreion doulon ekballete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

31. otan de elqh o uioV tou anqrwpou en th doxh autou kai panteV oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhV autou

32. kai sunacqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autouV ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn

33. kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn

34. tote erei o basileuV toiV ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patroV mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhV kosmou

35. epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenoV hmhn kai sunhgagete me

36. gumnoV kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete proV me

37. tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen

38. pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen

39. pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proV se

40. kai apokriqeiV o basileuV erei autoiV amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate

41. tote erei kai toiV ex euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi eiV to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toiV aggeloiV autou

42. epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me

43. xenoV hmhn kai ou sunhgagete me gumnoV kai ou periebalete me asqenhV kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me

44. tote apokriqhsontai autw kai autoi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi

45. tote apokriqhsetai autoiV legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate

46. kai apeleusontai outoi eiV kolasin aiwnion oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina