1. idwn de touV oclouV anebh eiV to oroV kai kaqisantoV autou proshlqon autw oi maqhtai autou

2. kai anoixaV to stoma autou edidasken autouV legwn

3. makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn

4. makarioi oi penqounteV oti autoi paraklhqhsontai

5. makarioi oi praeiV oti autoi klhronomhsousin thn ghn

6. makarioi oi peinwnteV kai diywnteV thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai

7. makarioi oi elehmoneV oti autoi elehqhsontai

8. makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai

9. makarioi oi eirhnopoioi oti autoi uioi qeou klhqhsontai

10. makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhV oti autwn estin h basileia twn ouranwn

11. makarioi este otan oneidiswsin umaV kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron rhma kaq umwn yeudomenoi eneken emou

12. cairete kai agalliasqe oti o misqoV umwn poluV en toiV ouranoiV outwV gar ediwxan touV profhtaV touV pro umwn

13. umeiV este to alaV thV ghV ean de to alaV mwranqh en tini alisqhsetai eiV ouden iscuei eti ei mh blhqhnai exw kai katapateisqai upo twn anqrwpwn

14. umeiV este to fwV tou kosmou ou dunatai poliV krubhnai epanw orouV keimenh

15. oude kaiousin lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin toiV en th oikia

16. outwV lamyatw to fwV umwn emprosqen twn anqrwpwn opwV idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en toiV ouranoiV

17. mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h touV profhtaV ouk hlqon katalusai alla plhrwsai

18. amhn gar legw umin ewV an parelqh o ouranoV kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ewV an panta genhtai

19. oV ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outwV touV anqrwpouV elacistoV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn oV d an poihsh kai didaxh outoV megaV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn

20. legw gar umin oti ean mh perisseush h dikaiosunh umwn pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn

21. hkousate oti erreqh toiV arcaioiV ou foneuseiV oV d an foneush enocoV estai th krisei

22. egw de legw umin oti paV o orgizomenoV tw adelfw autou eikh enocoV estai th krisei oV d an eiph tw adelfw autou raka enocoV estai tw sunedriw oV d an eiph mwre enocoV estai eiV thn geennan tou puroV

23. ean oun prosferhV to dwron sou epi to qusiasthrion kakei mnhsqhV oti o adelfoV sou ecei ti kata sou

24. afeV ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou

25. isqi eunown tw antidikw sou tacu ewV otou ei en th odw met autou mhpote se paradw o antidikoV tw krith kai o krithV se paradw tw uphreth kai eiV fulakhn blhqhsh

26. amhn legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV an apodwV ton escaton kodranthn

27. hkousate oti erreqh toiV arcaioiV ou moiceuseiV

28. egw de legw umin oti paV o blepwn gunaika proV to epiqumhsai authV hdh emoiceusen authn en th kardia autou

29. ei de o ofqalmoV sou o dexioV skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eiV geennan

30. kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eiV geennan

31. erreqh de oti oV an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion

32. egw de legw umin oti oV an apolush thn gunaika autou parektoV logou porneiaV poiei authn moicasqai kai oV ean apolelumenhn gamhsh moicatai

33. palin hkousate oti erreqh toiV arcaioiV ouk epiorkhseiV apodwseiV de tw kuriw touV orkouV sou

34. egw de legw umin mh omosai olwV mhte en tw ouranw oti qronoV estin tou qeou

35. mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eiV ierosoluma oti poliV estin tou megalou basilewV

36. mhte en th kefalh sou omoshV oti ou dunasai mian trica leukhn h melainan poihsai

37. estw de o logoV umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin

38. hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontoV

39. egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostiV se rapisei epi thn dexian sou siagona streyon autw kai thn allhn

40. kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein afeV autw kai to imation

41. kai ostiV se aggareusei milion en upage met autou duo

42. tw aitounti se didou kai ton qelonta apo sou daneisasqai mh apostrafhV

43. hkousate oti erreqh agaphseiV ton plhsion sou kai mishseiV ton ecqron sou

44. egw de legw umin agapate touV ecqrouV umwn eulogeite touV katarwmenouV umaV kalwV poieite touV misountaV umaV kai proseucesqe uper twn ephreazontwn umaV kai diwkontwn umaV

45. opwV genhsqe uioi tou patroV umwn tou en ouranoiV oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouV kai agaqouV kai brecei epi dikaiouV kai adikouV

46. ean gar agaphshte touV agapwntaV umaV tina misqon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin

47. kai ean aspashsqe touV adelfouV umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi telwnai outwV poiousin

48. esesqe oun umeiV teleioi wsper o pathr umwn o en toiV ouranoiV teleioV estin

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina