1. prosecete thn elehmosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn proV to qeaqhnai autoiV ei de mhge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en toiV ouranoiV

2. otan oun poihV elehmosunhn mh salpishV emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV rumaiV opwV doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

3. sou de poiountoV elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou

4. opwV h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw autoV apodwsei soi en tw fanerw

5. kai otan proseuch ouk esh wsper oi upokritai oti filousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn estwteV proseucesqai opwV an fanwsin toiV anqrwpoiV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn

6. su de otan proseuch eiselqe eiV to tamieion sou kai kleisaV thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw

7. proseucomenoi de mh battologhshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai

8. mh oun omoiwqhte autoiV oiden gar o pathr umwn wn creian ecete pro tou umaV aithsai auton

9. outwV oun proseucesqe umeiV pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou

10. elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi thV ghV

11. ton arton hmwn ton epiousion doV hmin shmeron

12. kai afeV hmin ta ofeilhmata hmwn wV kai hmeiV afiemen toiV ofeiletaiV hmwn

13. kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV amhn

14. ean gar afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranioV

15. ean de mh afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn

16. otan de nhsteuhte mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opwV fanwsin toiV anqrwpoiV nhsteuonteV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn

17. su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai

18. opwV mh fanhV toiV anqrwpoiV nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw

19. mh qhsaurizete umin qhsaurouV epi thV ghV opou shV kai brwsiV afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

20. qhsaurizete de umin qhsaurouV en ouranw opou oute shV oute brwsiV afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

21. opou gar estin o qhsauroV umwn ekei estai kai h kardia umwn

22. o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV ean oun o ofqalmoV sou aplouV h olon to swma sou fwteinon estai

23. ean de o ofqalmoV sou ponhroV h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fwV to en soi skotoV estin to skotoV poson

24. oudeiV dunatai dusi kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mammwna

25. dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte kai ti pihte mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

26. embleyate eiV ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eiV apoqhkaV kai o pathr umwn o ouranioV trefei auta ouc umeiV mallon diaferete autwn

27. tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

28. kai peri endumatoV ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pwV auxanei ou kopia oude nhqei

29. legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

30. ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiennusin ou pollw mallon umaV oligopistoi

31. mh oun merimnhshte legonteV ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa

32. panta gar tauta ta eqnh epizhtei oiden gar o pathr umwn o ouranioV oti crhzete toutwn apantwn

33. zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin

34. mh oun merimnhshte eiV thn aurion h gar aurion merimnhsei ta eauthV arketon th hmera h kakia authV

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina