8. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina